Hallituksen esitys OM/2022/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

HE 144/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Kirsi Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150438
Asia
Esityksen tavoitteena on nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä. Esityksessä ehdotetaan, että esitutkinta olisi toimitettava kiireellisesti, jos epäillään alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta taikka alle 18-vuotiaan henkeen, terveyteen, vapauteen, yksityisyyteen, rauhaan tai kunniaan kohdistunutta rikosta. Myös syyttäjän tulisi näissä tapauksissa ratkaista kiireellisesti, nostaako hän syytteen, sekä nostaa syyte viivytyksettä. Tuomioistuimessa pääkäsittely olisi näissä tilanteissa aloitettava 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan lokakuussa 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esityksestä aiheutuisi vuonna 2023 valtiontaloudelle menolisäyksiä Syyttäjälaitoksen toimintamenoihin (25.30.01) 238 000 euroa, muiden tuomioistuinten toimintamenoihin (25.10.03) 326 000 euroa ja Poliisin toimintamenoihin (26.10.01) 565 000 euroa. Lainsäädäntö tulisi voimaan lokakuussa 2023, joten ensi vuoden menotarve on pienempi kuin vuosittaiset 4,315 milj. euron menot vuodesta 2024 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen