Oikeusministeriön www.oikeusministerio.fi-verkkopalvelun ja viestintäyksikön sähköpostiosoitteen palauterekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Oikeusministeriö
Yhteystiedot: PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ritarikatu 2 B
puh. 02951 6001

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Viestintäyksikkö, viestintäasiantuntija Hille Puusaari
Puh. 02951 50261
Sähköposti: viestinta.om(at)om.fi

3. Rekisterin nimi

Oikeusministeriön www.oikeusministerio.fi-verkkopalvelun ja viestintäyksikön sähköpostiosoitteen palauterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Verkkopalvelun lomakepalautteen ja sähköpostipalautteen kautta ilmoitettuja henkilötietoja käytetään vain palautteiden käsittelyyn sekä verkkosivujen kehittämiseen. Palautetta voi antaa myös nimettömänä. 

5. Rekisterin tietosisältö

Vastausviestin lähettämiseksi palautteenantajalle suositellaan joko nimen ja osoitteen tai sähköpostiosoitteen ilmoittamista. Rekisterin tietosisältö muodostuu käyttäjien antamien tietojen perusteella. Lisäksi tallennetaan palautelomakkeen lähetysajankohta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja.


Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 § ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle pyynnöstä JulkL:n mukaisesti tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa, ja rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Vain oikeusministeriön viestintäyksikön työntekijöillä on pääsy palauterekisterin tietoihin. Edellisen vuoden palauteviestit tuhotaan seuraavan kalenterivuoden alussa.

Palauteviesti voidaan edelleen lähettää sille viranomaiselle / virkamiehelle, jonka vastuualueeseen viestin aihepiiri kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään oikeusministeriöstä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan oikeusministeriöön tehdyn rekisteröidyn pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Korjaamispyyntö tehdään riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.