Responsregistret

Registerbeskrivning enligt 10 §
Personuppgiftslagen (523/99)
Beskrivningen reviderad enligt PUppL/ 28.5.2008

I beskrivningen ingår även den information om behandling av uppgifter som förutsätts av 24 § i personuppgiftslagen

1. Registeransvarig

Namn: Justitieministeriet
Postadress: PB 25, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Tfn. 02951 6001

2. Person som handhar registerärendena eller kontaktperson

Kommunikationsenheten,
Kommunikationsspecialist Hille Puusaari
tfn 02051 50261 
e-post: viestinta.om(at)om.fi

3. Registrets namn

Register över kommentarer om justitieministeriets webbplats www.oikeusministerio.fi och responsregistret på informationsenhetens e-postadress 

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som uppgetts med hjälp av responsblanketten eller e-postkommentarer används enbart för behandling av kommentarerna samt för utveckling av tjänsten. Kommentarer kan sändas även anonymt. 

5. Registrets uppgiftsinnehåll (grupp/grupper av registrerade och uppgifter eller grupper av uppgifter som hör samman med dessa)

För att kunna svara på meddelandet rekommenderas det att avsändaren uppger namn och adress eller e-post-adress. Registret uppgiftsinnehåll består av de uppgifter som användarna uppger. Också tidpunkten för när blanketten har sänts registreras.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter fås av den användaren själv. 

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU

Ingen regelbunden utlämning av uppgifterna.

Ansökningshandlingarna är i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (OffentlL) avsedda offentliga handlingar, som ges till påseende på begäran. Offentliga handlingar utlämnas på begäran enligt förutsättningarna i 13 § och 16 § i OffentlL.

Sekretessbelagda uppgifter utlämnas endast med den berörda personens samtycke, till en part på begäran i enlighet med OffentlL eller med stöd av på lag grundad rätt. 

8. Principer för skydd av registret

Uppgifterna förvaras i elektronisk form och registret är skyddat med ett användarnamn och ett lösenord. Enbart personalen vid ministeriets informationsenhet har tillgång till uppgifterna i responsregistret. Föregående års responsmeddelanden förstörs i början av följande år.

Meddelandet kan vidarebefordras till den myndighet/tjänsteman som svarar för ärendet som meddelandet gäller.

9. Rätt till insyn

Var och en har rätt att kontrollera de personuppgifter i registret som gäller honom eller henne själv (26 och 28 § i personuppgiftslagen). Begäran ska framföras personligen eller med ett egenhändigt undertecknat brev. Begäran ställs till justitieministeriet. Rätten till insyn är avgiftsfri en gång per år. 

10. Rättelse av en uppgift

En felaktig uppgift i registret rättas på begäran av den registrerade. Begäran ska vara tillräckligt specificerad: namn, felaktig uppgift samt korrekt uppgift ska ingå. Begäran ska riktas till justitieministeriet. Skriftligt intyg utfärdas över eventuellt avslag.