Hyppää sisältöön
Media

Arviomuistio vesilain riittävyydestä vaelluskalakantojen turvaamiseksi valmistunut

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2018 9.40
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan, turvaako nykyinen vesilaki riittävästi vaelluskalakantoja. Arviomuistion taustalla on Euroopan unionin vesilainsäädännössä tapahtunut kehitys. Oikeusministeriölle on myös jätetty aloite, jossa toivotaan toimenpiteitä luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elinolosuhteiden parantamiseksi jokivesistöissä.

Vesivoimalaitosten toimintaa ohjaavat luparatkaisut ovat keskeisessä asemassa vaelluskalakantojen turvaamisessa. Voimalaitoksille luparatkaisuissa asetetut velvoitteet ovat tässä suhteessa vaihtelevia. Arviomuistiossa katsotaan, että osa luvista täyttää jo nykyisellään vaelluskalakantojen turvaamisen asettamat vaatimukset eikä kaikkien vesivoimalaitosten lupapäätösten tarkistaminen olisi tämän vuoksi tarpeen.

Arviomuistiossa tarkastellaan uuden kalatalousvelvoitteen sisällyttämistä sellaiseen vesitalouslupaan, jossa sitä ei ennestään ole ja johon ei ole sisällytetty myöskään kalatalousmaksua.

Nykyisen lainsäädännön mukaan vesitalouslupiin voidaan puuttua jälkikäteen vain rajallisesti. Vaelluskalakantojen turvaamiseksi saattaa olla tarpeen muuttaa vesitalouslupaa siten, että siihen lisätään jälkikäteen kalatalousvelvoite tai kalatalousmaksu. Voimassa oleva lainsäädäntö ei tätä kaikissa tilanteissa mahdollista.

Arviomuistion mukaan vesitalousluvan avaamiselle jälkikäteen tai uusien lupamääräysten asettamiselle ei ole perustuslaista johtuvia esteitä. Kalatalousvelvoitteen asettaminen jälkikäteen saattaa kuitenkin aiheuttaa huomattavia kustannuksia ja rajoittaa vesitalousluvan haltijan toimintaa niin, että se voi joissakin tapauksissa rinnastua pakkolunastukseen. Arviomuistion mukaan jatkovalmistelussa tuleekin kiinnittää huomiota vaelluskalakantojen turvaamisen toteuttamiskeinoihin sekä vesitalousluvan haltijan asemaan.

Arviomuistiossa todetaan myös, että jos lainsäädäntöä päätetään uudistaa, tulisi samassa yhteydessä varmistaa, että kalatalousvelvoitteen ja kalatalousmaksun määräämistä ja muuttamista koskevat säännökset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Oikeusministeri Antti Häkkänen pitää tärkeänä vaelluskalakantojen turvaamista.

- Selvitys osoittaa, että vaelluskalakantojen nykyistä tehokkaampi turvaaminen vesitalouslupien kautta on oikeudellisesti mahdollista. Vesivoiman toimintaedellytysten turvaaminen ja vaelluskalakantojen parantaminen samanaikaisesti vaativat huolellista yhteensovittamista. Mielestäni vaelluskalakantojen parantaminen tulee nostaa ensi vaalikaudella nykyistä keskeisempään rooliin tässä arviossa. Mahdolliset lainsäädännölliset muutokset tulee valmistella huolellisesti eri näkökohdat sekä Euroopan unionin vesilainsäädännöstä johtuvat vaatimukset huomioon ottaen. Seuraavaksi arviomuistio lähetään lausunnolle, Häkkänen sanoo.

Lisätiedot:

lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 029 515 0584, [email protected]

erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 029 515 0131, [email protected]

Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle 

Sivun alkuun