Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bedömningspromemoria om vattenlagens tillräcklighet för att trygga vandringsfiskbestånden har färdigställts

Justitieministeriet
18.12.2018 9.40
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria som ser över om den gällande vattenlagen i tillräcklig utsträckning tryggar vandringsfiskbestånden. Bakom bedömningspromemorian ligger utvecklingen i Europeiska unionens vattenlagstiftning. Till justitieministeriet har också lämnats ett initiativ där det önskas åtgärder för att förbättra vandringsfiskbeståndens levnadsförhållanden i åar och älvar.

De tillståndsbeslut som styr vattenkraftverkens verksamhet är viktiga med tanke på att trygga bestånden av vandringsfisk. De skyldigheter som ställts för kraftverken i tillstånden varierar. En del av tillstånden uppfyller redan i sin nuvarande form de krav som följer av tryggandet av bestånden av vandringsfisk och därför är det inte nödvändigt att se över alla tillståndsbeslut som gäller vattenkraftverk.

I bedömningspromemorian behandlas frågan om att påföra en ny fiskevårdsskyldighet i ett vattenhushållningstillstånd som inte tidigare har innehållit en sådan och där det inte heller ingår någon fiskevårdsavgift.

Enligt den gällande lagstiftningen kan man bara i begränsad utsträckning ändra vattenhushållningstillstånd i efterhand. För att trygga bestånden av vandringsfisk kan det vara nödvändigt att ändra vattenhushållningstillstånd så att tillstånden i efterhand förenas med en fiskevårdsskyldighet eller fiskevårdsavgift. Gällande lagstiftning möjliggör inte detta i alla situationer. 

Enligt bedömningspromemorian finns det inga konstitutionella hinder för att öppna ett vattenhushållningstillstånd i efterhand eller för att uppställa nya tillståndsvillkor. Att uppställa en fiskerivårdsskyldighet i efterhand kan dock medföra betydande kostnader och begränsa verksamheten för innehavaren av ett vattenhushållningstillstånd så att det i vissa fall kan jämställas med tvångsinlösning. Enligt promemorian bör man i den fortsatta beredningen också fästa vikt vid metoderna för att trygga bestånden av vandringsfisk samt vid ställningen för innehavaren av ett vattenhushållningstillstånd.

I bedömningspromemorian konstateras också att om det beslutas att lagstiftningen ska revideras, borde man samtidigt se till att bestämmelserna om fastställande och ändring av fiskevårdsskyldigheten och fiskevårdsavgiften bildar en enhetlig helhet.

Justitieminister Antti Häkkänen anser det vara viktigt att trygga vandringsfiskbestånden.

- Utredningen visar att det är rättsligt möjligt att genom vattenhushållningstillstånd mer effektivt en för närvarande trygga vandringsfiskbestånden. Det kräver noggrant samordningsarbete att samtidigt trygga vattenkraftverkens verksamhetsförutsättningar och förbättra vandringsfiskbestånden. Jag anser att förbättring av vandringsfiskbeståndens förhållanden ska lyftas fram i högre grad i detta arbete under nästa valperiod. Eventuella lagändringar måste beredas noggrant med beaktande av olika aspekter och de krav som följer av Europeiska unionens vattenlagstiftning. Bedömningspromemorian skickas nu ut på remiss, säger Häkkänen.

Ytterligare upplysningar:

Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0584, [email protected]

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, [email protected]

Påförande av fiskevårdsskyldighet för innehavare av vattenhushållningstillstånd (på finska)

Tillbaka till toppen