Hyppää sisältöön
Media

Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2013 11.30
Tiedote -

Vuoden 2014 alussa voimaan tuleviin uusiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 14. maaliskuuta 2013. Samanaikaisesti annettiin poliisilakia koskeva täydentävä hallituksen esitys.

Esityksen mukaan laissa korostettaisiin viranomaisen velvollisuutta huolehtia asianosaisen oikeudesta käyttää oikeusavustajaa esitutkinnassa. Lisäksi viranomaisen olisi tiedusteltava mm. väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhrilta, suostuuko tämä yhteystietojensa välittämiseen rikoksen uhrin tukipalveluja tarjoavalle taholle ja myönteisessä tapauksessa välitettävä yhteystiedot.

Esityksellä täydennettäisiin säännöstä, jonka mukaan kotietsinnän laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Oikeudesta saattaa kotietsintä tuomioistuimen käsiteltäväksi olisi ilmoitettava sille, jonka luona kotietsintä on tehty.

Telekuuntelua voitaisiin esityksen mukaan käyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä. Nykyisessä ja myös uudessa 2014 voimaan tulevassa pakkokeinolaissa telekuuntelun käyttö on rajattu törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin rikosepäilyihin. Luvan telekuunteluun myöntää käräjäoikeus.

Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä esitetään muutettavaksi. Käräjäoikeus voisi myöntää luvan televalvontaan myös silloin, kun on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä tietojärjestelmän luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta tai tietomurtoa tai kun on syytä epäillä lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming). Näissä tapauksissa televalvonnan käyttö ei siten edellyttäisi teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumusta, kuten uudessa pakkokeinolaissa on säädetty.

Telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa saisi käyttää rikoksen selvittämisessä myös, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääasian käsittelyn yhteydessä.

Salaisen pakkokeinon käytöstä ilmoittamista koskevia säännöksiä täydennettäisiin. Jos pakkokeinon kohteena olleen epäillyn henkilöllisyys ei ole vielä selvillä ilmoittamista koskevan määräajan päättyessä, pakkokeinosta olisi henkilöllisyyden selvittyä ilmoitettava hänelle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Uudistusten esitetään tulevan voimaan vuoden 2014 alussa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, puh. 02951 50492
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun