Hoppa till innehåll
Media

Förundersökningslagen och tvångsmedelslagen föreslås bli kompletterade

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2013 11.30
Pressmeddelande -

Det föreslås att den förundersökningslag och den tvångsmedelslag som träder i kraft vid ingången av år 2014 kompletteras, eftersom behov av att ändra lagarna har framkommit redan före deras ikraftträdande. Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen den 14 mars 2013. Samtidigt överlämnades en kompletterande regeringsproposition som gäller polislagen.

Enligt propositionen ska man i lagen framhäva myndighetens skyldighet att se till att en parts rätt att anlita biträde vid förundersökning tillgodoses. Dessutom ska förundersökningsmyndigheten fråga offret för bl.a. vålds- eller sexualbrott om denne samtycker till att hans eller hennes kontaktuppgifter ges till en organisation som tillhandahåller stödtjänster för brottsoffer och, om offret ger sitt samtycke, förmedla uppgifterna till organisationen.

Bestämmelsen enligt vilken husrannsakans laglighet kan föras till tingsrätten för prövning skulle också kompletteras genom propositionen. Det föreslås att den hos vilken husrannsakan företas ska informeras om sin rätt att få husrannsakan prövad vid domstol.

Enligt propositionen ska teleavlyssning kunna användas vid utredning av sexuellt utnyttjande av barn. I den gällande tvångsmedelslagen och också i den nya tvångsmedelslagen som träder i kraft år 2014 är möjligheten att använda teleavlyssning begränsad till fall där en person är misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av barn. Tillstånd till teleavlyssning beviljas av tingsrätten.

Det föreslås ändringar i bestämmelserna som gäller förutsättningarna för att få använda teleövervakning. Tingsrätten ska kunna bevilja tillstånd till teleövervakning även när det finns skäl att misstänka olovligt brukande, skadegörelse, kränkning av kommunikationshemlighet eller dataintrång som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning eller när det finns skäl att misstänka lockande av barn i sexuella syften (s.k. grooming). I dessa fall skulle användningen av teleövervakning därmed inte förutsätta samtycke av den som innehar teleadressen eller teleterminalutrustningen, såsom föreskrivs i den nya tvångsmedelslagen.

Så kallad överskottsinformation som har fåtts genom teleavlyssning, teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter och teknisk observation ska enligt förslaget få användas i utredning av brott också om det strängaste föreskrivna straffet för brottet är fängelse i minst två år och om användning av överskottsinformation kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet. Domstolen ska i samband med behandlingen av huvudsaken besluta om användning av överskottsinformation som bevisning.

Det föreslås att bestämmelserna som gäller underrättelse om användning av hemliga tvångsmedel ska kompletteras. Om identiteten av en misstänkt som varit föremål för tvångsmedel inte är känd vid utgången av den tid som utsatts för underrättelsen, ska han eller hon skriftligen underrättas om tvångsmedlet utan ogrundat dröjsmål när hans eller hennes identitet har utretts.

Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2014.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, tfn 02951 50492
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen