Hyppää sisältöön
Media

Konkurssimenettelyä aiotaan tehostaa ja ympäristövastuita konkurssissa selkeyttää

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2018 13.44
Tiedote

Hallitus esittää konkurssilain uudistamista. Oikeusministeriössä valmistelluilla esityksillä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin konkurssimenettelyä. Lisäksi selkeytettäisiin sitä, milloin ympäristölainsäädäntöä sovelletaan konkurssitilanteissa.

Esityksen mukaan konkurssin velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin niin, että pesäluetteloon merkittäisiin vain suurimmat saatavat sekä arvio muiden saatavien kokonaismäärästä. Tällöin pääosan velkojista ei tarvitsisi ilmoittaa saataviaan ennen kuin tiedetään, että kyseessä ei ole varojen puutteeseen raukeava konkurssi.

- Konkurssimenettelyjen nopeuttaminen vahvistaa yritysten toimintaympäristöä ja vaikuttaa yrittäjyyden yleisiin kannusteisiin. Tehokkaasti ja joutuisasti sujuva konkurssimenettely on niin velkojan kuin velallisen etu, korostaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Pesänhoitajalle asetettaisiin velvollisuus ottaa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä konkurssisaatavia. Tällä parannettaisiin erityisesti kuluttajavelkojien ja pienyritysten asemaa.

Määräaikasääntelyä tehostettaisiin konkurssimenettelyn nopeuttamiseksi. Konkurssiasiamiehen mahdollisuuksia valvoa määräaikojen noudattamista parannettaisiin. Raukeamisesityksen toimittamiselle velkojille säädettäisiin nykyisestä poiketen määräaika. Jakoluetteloehdotusta koskevat määräajat puolitettaisiin nykyisestä. Konkurssimenettelyn arvioidaan nopeutuvan tapauksesta riippuen viikkoja tai jopa kuukausia.

Konkurssipesän ympäristövastuut selvemmiksi

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset ympäristövastuista konkurssissa. Ehdotetut säännökset selkeyttäisivät epäselvää oikeustilaa ja toisivat riitojen vähentymisen kautta kustannussäästöjä asianosaisille.

Säännöksistä ilmenisi, miltä osin konkurssipesällä olisi velvollisuus huolehtia  velallisyrityksen toiminnan aikana syntyneistä ympäristöhaitoista omalla kustannuksellaan ja miltä osin velvollisuutta ei olisi.

Esityksen mukaan konkurssipesän olisi ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin, jos ympäristön pilaantumisesta uhkaisi aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Konkurssipesä vastaisi myös vaarallisista jätteistä, vaarallisista kemikaaleista, räjähteistä sekä turvallisuuslupaa edellyttävistä radioaktiivisista jätteistä ja aineista.

Konkurssipesällä ei olisi velvollisuutta toimia tilanteissa, joissa käsillä ei ole vaaraelementtiä. Tällä vastuun rajoittamisella pyrittäisiin välttämään tarpeettomat konkurssien raukeamiset ja sitä kautta edistämään vakavien ympäristöriskien hallintaa ilman, että velkojien yhdenvertaisuuteen puututaan liiaksi.

Jos viranomainen joutuisi huolehtimaan konkurssipesän vastuista, konkurssipesä vastaisi kustannuksista siltä osin kuin toimet on toteutettu konkurssin alkamisen jälkeen. Jos konkurssipesän toteuttamat toimenpiteet ovat kohdistuneet panttiomaisuuteen, pesällä olisi oikeus saada kustannuksista korvaus pantin myyntihinnasta.

Velallisen liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän vastuut olisivat lähtökohtaisesti samat kuin normaaleilla toimijoilla.  

Lisää sähköisiä tiedonantoja

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä säädettäisiin uusi laki. Pesänhoitajalla ja selvittäjällä olisi velvollisuus tallentaa järjestelmään tietyt tiedot ja asiakirjat. Mahdollisuutta toimittaa sähköisiä tiedoksiantoja velkojille ja velallisille lisättäisiin.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, [email protected]

lainsäädäntösihteeri Tuukka Vähätalo, puh. 02951 50240, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset 

Sivun alkuun