Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Konkursförfarandet ska effektiveras och miljöansvaren vid konkurs förtydligas

Justitieministeriet
8.11.2018 13.44
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i konkurslagen. Förslagen som beretts vid justitieministeriet syftar till att göra konkursförfarandet enklare och snabbare. Dessutom vill man förtydliga när miljölagstiftningen ska tillämpas i samband med konkurs.

Enligt förslaget ska skuldutredningen vid konkurs förenklas så att det i boförteckningen ska uppges endast de största fordringarna och en uppskattning av det totala antalet övriga fordringar. Då behöver största delen av borgenärerna inte anmäla sina fordringar förrän det är känt att det inte är fråga om en konkurs som förfaller i brist på medel.

- Snabbare konkursförfaranden stärker företagens verksamhetsmiljö och kan i allmänhet sporra till företagande. Det ligger i såväl borgenärens som gäldenärens intresse att vi har ett effektivt och snabbt konkursförfarande, påpekar justitieminister Antti Häkkänen.

Boförvaltaren ska enligt förslaget vara skyldig att på eget initiativ beakta klara fordringar om ett stort antal borgenärer har konkursfordringar som hänför sig till samma grund eller till en grund av samma slag. Detta skulle förbättra i synnerhet konsumentborgenärers och små företags ställning.

För att göra konkursförfarandet snabbare ska bestämmelserna om tidsfrister effektiviseras. Konkursombudsmannen ska ges bättre möjligheter att övervaka iakttagandet av tidsfristerna. För framställning om att konkursen ska förfalla ska till skillnad från nuläget ställas en tidsfrist. Tidsfristerna för förslaget till utdelningsförteckning ska halveras jämfört med de nuvarande. Det bedöms att konkursförfarandet beroende på fall försnabbas med veckor eller till och med månader.

Konkursboets miljöansvar ska förtydligas

I lagen ska enligt förslaget tas in bestämmelser om miljöansvar vid konkurs. De föreslagna bestämmelserna skulle förtydliga det oklara rättsläget och minska antalet tvister, vilket leder till kostnadsbesparingar för parterna.

Av bestämmelserna framgår till vilken del konkursboet ska svara för miljöskador som uppkommit under gäldenärsföretagets verksamhet på egen bekostnad och till vilken del boet inte har denna skyldighet.

Enligt förslaget ska konkursboet utan dröjsmål vidta åtgärder om föroreningen hotar medföra en allvarlig risk eller allvarlig olägenhet för hälsan eller miljön. Konkursboet ska också svara för farligt avfall, farliga kemikalier, explosiva varor och radioaktivt avfall och radioaktiva ämnen som förutsätter säkerhetstillstånd.

Konkursboet ska inte ha handlingsskyldighet i situationer där det inte är fråga om ett riskelement. Syftet med denna begränsning av ansvaret är att undvika att konkurser förfaller i onödan och därigenom främja hanteringen av allvarliga miljörisker utan att ingripa i borgenärernas likabehandling i för stor utsträckning.

Om en myndighet blir tvungen att överta konkursboets ansvar, ska konkursboet svara för kostnaderna till den del åtgärderna har genomförts efter att konkursen började. Om de åtgärder som vidtagits av konkursboet riktar sig mot den pantsatta egendomen, har boet rätt att få ersättning för kostnaderna från den pantsatta egendomens försäljningspris.

Ett konkursbo som fortsätter gäldenärens affärsverksamhet ska i princip ha samma ansvar som vanliga aktörer. 

Bättre möjligheter till elektronisk delgivning

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden. Boförvaltare och utredare ska vara skyldiga att föra in vissa uppgifter och handlingar i systemet. Möjligheterna att skicka elektroniska delgivningar till borgenärerna och gäldenärerna ska förbättras. 

Ytterligare upplysningar: Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502, [email protected]

Tuukka Vähätalo, lagstiftningssekreterare, tfn 02951 50240, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

 

Antti Häkkänen norminpurku
Tillbaka till toppen