Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta tiedottaa
Kysely: Kansalaisjärjestöillä hyvät osallistumismahdollisuudet, mutta rahoituskäytännöt tiukentuneet

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2020 16.01
Tiedote

Suomalaiset järjestötoimijat kokevat mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin vähintään melko hyviksi. Yleiset asenteet kansalaisjärjestöjä kohtaan ovat järjestötoimijoiden mukaan parantuneet viime vuosina, mutta tästä huolimatta julkisten avustus- ja rahoituskäytäntöjen koetaan tiukentuneen.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on julkaissut selvityksen, jossa järjestötoimijoilta kysyttiin heidän roolistaan ja osallisuudestaan julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Kyselyssä selvitettiin myös, millaisia muutoksia järjestöjen kuulemisessa, julkisen hallinnon valmisteluprosesseihin osallistumisessa tai rahoitukseen liittyvissä julkisen vallan linjauksissa ja käytännöissä on viimeisten vuosien aikana havaittu. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan vapaaehtoistoimintaa koskevia asennemuutoksia.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpula pitää tärkeänä, että hallinnon ja järjestöjen välistä vuorovaikutusta kehitetään nykyistä läpinäkyvämmäksi. Järjestöille on myös elintärkeää, että kansalaisyhteiskunnan toiminta varmistetaan paikallisilla ja valtakunnallisilla päätöksillä.  

- Järjestöiltä pyydetään paljon lausuntoja erilaisissa valmisteluprosesseissa, mutta lausuntojen rooli ja vaikuttavuus jäävät usein piiloon, eivätkä järjestöt saa riittävästi palautetta antamistaan lausunnoista tai osallistumisestaan julkisen hallinnon kuulemistilaisuuksiin. Vuorovaikutus paranisi, mikäli viranomaiset tuntisivat järjestöjen toimintaa paremmin ja vastaavasti viranomaisten prosessit olisivat järjestöille tutumpia, Kumpula toteaa.

Kumpulan mukaan nyt julkaistavan selvityksen tuloksista ei suhteellisen pienen vastaajamäärän (n=211) vuoksi ole syytä tehdä yleistyksiä. Selvitys kuitenkin tukee sitä havaintoa, että järjestöjen yhteiskunnallinen rooli on vahvistunut. Ongelmaksi koetaan resurssien vähäisyys ja yhteiskunnan odotukset vapaaehtoisvoimin toteutetuille toiminnoille samalla, kun ihmisten sitouttaminen vapaaehtoistoimintaan on vaikeutunut.

Kyselyn vastaukset on annettu pääosin ennen koronakriisiä, joten nyt julkaistava raportti ei kerro poikkeustilanteen vaikutuksista kansalaisjärjestöjen toimintaan. KANE seuraa tiiviisti koronakriisin vaikutuksia kansalaistoimintaan ja osallistuu keskusteluun kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Raportti: Järjestöjen rooli ja osallisuus julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa (pdf)

Lisätietoja:

neuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpula, [email protected], puh. 040 588 6248

neuvottelukunnan pääsihteeri Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, [email protected], puh. 02951 50416

Lue lisää:

Lisätietoja KANEsta oikeusministeriön verkkosivuilla

Anna Munsterhjelm Allianssi-blogissa: Fiksu valmistelija kokoaa parhaat asiantuntijat tekemään - kutsukaa siis järjestöt eteisestä pöydän ääreen! (Allianssi.fi)

Riitta Kittilä SOSTE-blogissa: Kuunteleeko valtionhallinto järjestöjä? (Soste.fi)

Allianssi ja SOSTE ovat molemmat KANEn jäsenjärjestöjä ja mukana KANEn työjaostossa.

Sivun alkuun