Hyppää sisältöön
Media

Oikeudenkäyntiavustajan toiminnasta tulossa luvanvaraista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2010 11.10
Tiedote -

Hallitus esittää, että oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa voisi jatkossa toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Kaikkia rikos- ja riita-asioita tuomioistuimissa hoitavia lakimiehiä koskisivat ammattieettiset velvoitteet ja heidän toimintaansa myös valvottaisiin nykyistä tehokkaammin.

Eduskunnalle perjantaina 17.12. annettavan lakiesityksen tavoitteena on parantaa oikeusturvaa ja asianajon laatua oikeudenkäynneissä sekä mahdollistaa puuttuminen asiamiehen tai avustajan epäasianmukaiseen menettelyyn. Esityksen mukaan lupajärjestelmä ulotettaisiin myös hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäviin lastensuojeluasioihin, joissa oikeusturvavaatimukset ovat korostuneita.

Lupaa ei tarvittaisi, jos asiamies tai avustaja on työ- tai virkasuhteessa asianosaiseen. Lupaa ei tarvitsisi myöskään työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva lakimies hoitaessaan palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Myös riidattomia velkomisasioita voisivat edelleen hoitaa muut kuin lakimiehet. Sen sijaan lähisukulaiset eivät enää saisi ilman lupaa toimia asiamiehinä tai avustajina oikeudessa.

Luvan saamiseksi oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta edellytettäisiin oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi asianajajatutkinnon suorittamista tai vähintään vuoden käytännön työkokemusta. Tuomioistuinharjoittelun suorittaminen tai syyttäjän tehtävässä toimiminen olisivat aina tällaisia työtehtäviä.

Luvan myöntäisi riippumaton oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saaneiden asiamiesten ja avustajien olisi noudatettava samankaltaisia ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Heidän toimintaansa valvoisi oikeuskanslerin lisäksi Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Valvonta perustuisi pääasiassa tehtyihin kanteluihin, mutta myös tuomioistuimet voisivat tehdä ilmoituksen avustajan velvollisuuksien vastaisesta menettelystä.

Valvontalautakunta voisi määrätä kurinpidollisina seuraamuksina huomautuksen tai varoituksen. Vakavimmista rikkeistä voisi seurata enintään 15 000 euron seuraamusmaksu tai karkeimmissa tapauksissa luvan peruuttaminen. Niistä päättäisi oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Asianajajaliitosta erotetulle tai lupansa menettäneelle voitaisiin myöntää uusi lupa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Karttunen, puh. 09 1606 7663,
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun