Hoppa till innehåll
Media

Rättegångsbiträdens verksamhet föreslås bli tillståndspliktig

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2010 11.10
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att endast en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd i fortsättningen ska kunna anlitas som rättegångsombud eller -biträde vid allmänna domstolar. Alla jurister som sköter brottmål och tvistemål vid domstolarna ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter, och deras verksamhet ska också övervakas mer effektivt än för närvarande.

Syftet med lagförslaget som överlämnas till riksdagen fredagen den 17 december är att förbättra rättssäkerheten och höja kvaliteten på rättegångsombudens och -biträdenas arbete i rättegångar. Det ska också bli möjligt att ingripa i ombudens eller biträdenas otillbörliga förfarande. Enligt propositionen ska tillståndssystemet utsträckas även till barnskyddsärenden i förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen. Kraven på rättssäkerhet accentueras i dessa ärenden.

Tillstånd ska dock inte krävas om rättegångsombudet eller -biträdet står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till en part. Tillståndssystemet ska inte heller gälla jurister anställda av arbetsmarknadsorganisationer då de är verksamma som rättegångsombud i ärenden som gäller ett anställningsförhållande. Även ostridiga fordringsmål kan fortfarande skötas av andra personer än jurister. Däremot ska nära släktingar inte längre utan tillstånd få verka som rättegångsombud eller -biträden vid domstolen.

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd ska utöver högre högskoleexamen i juridik vara avlagd advokatexamen eller minst ett års arbetserfarenhet. Utförande av domstolspraktik eller arbete som åklagare är enligt förslaget alltid sådana uppgifter.

Tillstånd ska beviljas av en ny oberoende nämnd, kallad rättegångsbiträdesnämnden. Rättegångsombuden och -biträdena med tillstånd ska enligt förslaget vara skyldiga att iaktta yrkesetiska regler som i sak överensstämmer med dem för advokater och offentliga rättsbiträden. Utöver justitiekanslern ska deras verksamhet övervakas av Advokatförbundets tillsynsnämnd samt av rättegångsbiträdesnämnden.

Tillsyn ska enligt förslaget i regel basera sig på inlämnade klagomål, men domstolarna ska också kunna göra anmälan om rättegångsbiträdets förfarande som strider mot biträdets skyldigheter.

Som disciplinär påföljd ska tillsynsnämnden kunna ge en anmärkning eller varning. I de grövsta fallen ska en påföljdsavgift på högst 15 000 euro kunna förordnas eller ett beviljat tillstånd ska kunna återkallas. Rättegångsbiträdesnämnden ska fatta beslut om detta.

En person som har uteslutits ur Advokatförbundet eller vars tillstånd har återkallats ska inte kunna beviljas ett nytt tillstånd förrän tre år har förflutit.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Jussi Karttunen, tfn (09) 1606 7663,
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen