Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Tuija Brax yleisen edunvalvonnan ostopalvelut -esittelytilaisuudessa 15.11.2010

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2010 9.00
Puhe -

Hyvät järjestöjen edustajat, asianajajat, lakimiehet, edunvalvojat, oikeusavustajat sekä kaikki muut edunvalvontapalvelun tuottamisesta kiinnostuneet,

Holhoustoimi ja edunvalvonta ovat osa yhteiskunnan turvaverkkoa. Edunvalvontapalveluiden järjestämisvastuu kuuluu hyvinvointivaltion periaatteisiin. Vuoden 2009 alusta valtion oikeusaputoimistot ovat hoitaneet edunvalvontapalvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Palvelun olivat aikaisemmin tuottaneet pääosin kunnat.

Oikeusministeriössä ja oikeusaputoimistoissa on kuluneiden lähes kahden vuoden aikana tehty töitä sen eteen, että yleisen edunvalvonnan palvelut vastaisivat hyvin päämiesten tarpeita.

Edunvalvontapalveluja järjestetään 41 oikeusaputoimistossa. Edunvalvonnan toimipaikkoja on noin 150 ja edunvalvontahenkilökuntaa on yhteensä noin 487. Tämä henkilökunta hoitaa noin 30700 päämiehen taloudellisia ja muita asioita.

Paljon työtä on myös edessä. Maistraatin tilaston mukaan viime vuonna edunvalvojille tuli noin 8300 uutta päämiestä. Tässä luvussa ovat mukana sekä yksityisten että yleisten edunvalvojien päämiehet. Samana aikana poistui noin 8070 päämiestä. Tänä vuonna kasvu on taittunut ainakin tilapäisesti.

Väestön ikääntyminen ja muut tekijät lisäävät kuitenkin tulevaisuudessa edunvalvonnan tarvetta. Nyt yleisellä edunvalvojallaon jo lähes 67 prosenttia kaikista täysi-ikäisten edunvalvonnoista.

Edunvalvonnan hoitaminen ei ole julkisen vallan käyttöä. Järjestämislailla se on säädetty palveluksi, joka valtion on järjestettävä kansalaisille. Kaikkia palveluita ei kuitenkaan ole välttämätöntä tuottaa virkamiestyönä oikeusaputoimistoissa.

Oikeusaputoimistot ostavat noin 2800 päämiehen edunvalvontapalvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta; 21 kunnalta, yhdeltä järjestöltä ja kahdelta yksityiseltä ammatinharjoittajalta. Nämä palveluntuojat ovat kaikki tuottaneet edunvalvontaa ennen vuotta 2009. Tuusulan kunta on suurin oikeusaputoimistolle palvelua tuottava sopimuskumppani, Ville Jämsä tuosta yksiköstä kertoo myöhemmin palveluntuottajan näkemyksiä.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisesti tuottavuutta on kyettävä parantamaan selvästi ja kattavasti kaikilla toimialoilla. Tämä hallitus on jatkanut valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamista. Osana tuottavuusohjelmaa edunvalvonnan henkilöstöstä on vähennetty 90 henkilötyövuotta.

Järjestämislain mukaan oikeusaputoimisto voi ostaa edunvalvontapalveluita, jos se on alueellisen saatavuuden tai muun syyn vuoksi perusteltua.

Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osuus palveluista voidaan hankkia ostopalveluina markkinoilta. Tämä helpottaa tuottavuusohjelman aiheuttamaa painetta ja toisaalta tuo joustavuutta palveluiden järjestämiseen.

Palvelun ostaminen ulkopuoliselta palvelee tässä tilanteessa sekä päämiehiä että työntekijöiden jaksamista. Samalla on huomattava, että oikeusaputoimistojen toimipaikkaverkoston harventuessa alueellisen palvelun turvaaminen voi tapahtua ostopalvelujen kautta.

Ostopalvelut ovat kuitenkin mahdollisia vain silloin, kun tarjolla on laadukkaita palveluja. Varkauden oikeusaputoimisto on ensimmäisenä hankkimassa hankintalain mukaisella kilpailulla edunvalvontapalveluja Pieksämäen, Leppävirran, Heinäveden ja Joroisten kuntien asukkaille. Kilpailuvaihe on nyt käyty ja alueelta löytyi neljä edunvalvontapalvelujen tuottamisesta kiinnostunutta ja tarjouksen jättänyttä tahoa. Tämä oli valmistelijoille positiivinen yllätys ja rohkaisee työn jatkamiseen.

Edunvalvontapalveluiden tuottamistapaa arvioiva ja kehittävä työryhmä työskentelee ajalla 1.2.2010 - 31.12.2010. Työryhmän tehtävänä on selvittää mahdollisuudet laajentaa edunvalvontapalveluiden ostamista ulkopuolisilta palveluntuottajilta ja laatia ehdotus ostopalvelujen käytön laajentamista koskeviksi periaatteiksi. Teidät on kutsuttu tänään työryhmän kanssa puolin ja toisin kartoittamaan näitä mahdollisuuksia, halukkuutta ja edellytyksiä palveluntuottamiseen.

Kansalaisjärjestöillä on asiantuntijan ja palveluntuottajan merkittävä rooli yhteiskunnassa. Järjestöjen asiantuntemusta arvostetaan ja sen merkitys asioiden valmistelussa tiedostetaan. Jo tähänastisessa työryhmän työskentelyssä on vakavasti pohdittu järjestöjen roolia edunvalvontapalvelujen tuottajana. Järjestöillä on asiantuntemus oman jäsenkuntansa tarpeista ja kykyä vastata niihin. On mukava huomata, että yleisön joukossa on useiden järjestöjen edustajia ja olette valmiita pohtimaan myös mahdollista palveluntuottamista.

Olemme iloisia myös siitä, että ostopalvelut ovat kiinnostaneet näinkin monia asianajajia ja lakimiehiä. Teillä on varmasti kokemusta edunvalvonnasta eri tilanteissa, olette ehkä itsekin toimineet yksityisinä edunvalvojina ja olette jo oikeuspalvelun tuottajia. Edunvalvontahenkilöstössäkin on ehkä teitä, jotka harkitsette palveluntuottamista ja yrittäjyyttä.

Tästä on hyvä lähteä ennakkoluulottomasti keskustelemaan ja selvittämään erilaisia toimivia ja joustavia tapoja järjestää edunvalvontapalveluja. Joillakin alueilla kyseeseen voivat tulla avoimet kilpailut palveluntuottajille, toisilla alueilla ehkä kumppanuussopimukset. Joskus virkatyönä oikeusaputoimistoissa hoidettu palvelu voi olla paras vaihtoehto.

Toivon, että te kaikki saatte tästä aamupäivästä sellaista tietoa, jonka perusteella voitte jatkossa harkita osallistumista edunvalvontapalveluiden tuottamiseen tavalla tai toisella.

Kiitos kaikille teille halukkuudestanne osallistua tähän keskusteluun ja lämpimästi tervetuloa.

Tuija Brax
Sivun alkuun