Suomi raportoi GRECOlle syyttäjiä, tuomareita ja kansanedustajia koskevista suosituksista

Oikeusministeriö 1.10.2014 8.05
Tiedote -

Suomi on toimittanut Euroopan neuvoston korruptionvastaiselle toimielimelle GRECOlle (Group of States against Corruption) raportin siitä, mihin toimiin Suomi on ryhtynyt toteuttaakseen GRECOn toimenpidesuositukset syyttäjiin, tuomareihin ja kansanedustajiin liittyvästä korruptiosta ja sen estämisestä.

Kansanedustajien sidonnaisuuksien ilmoittaminen pakolliseksi

GRECO antoi maaliskuussa 2013 Suomelle viisi kansanedustajiin liittyvää suositusta. Niissä suositellaan eettisten käytännesääntöjen (Code of Conduct) laatimista kansanedustajille, kansanedustajien esteellisyyttä koskevan perustuslain 32 §:n tarkoituksen selventämistä kirjallisesti sekä kansanedustajille lahjoista annetun ohjeistuksen selventämistä ja kehittämistä.

Lisäksi GRECO suosittelee, että kansanedustajien sidonnaisuuksia koskeva ilmoitusmenettely tehdään pakolliseksi ja että olemassa olevien ja tulevien kansanedustajan toimeen liittyvien ohjeiden toimeenpanosta ja niiden noudattamisen valvonnasta huolehditaan.

Suomen vastauksessa kerrotaan, että eduskunnassa on työskennellyt parlamentaarinen työryhmä, joka on käsitellyt mm. GRECOn suosituksia. Työryhmän mietintö on valmistunut toukokuussa 2014.

Työryhmä ehdottaa, että edustajien sidonnaisuuksien ilmoittaminen muutetaan pakolliseksi. Tämä edellyttää säännösten antamista asiasta. Lisäksi puhemiesneuvosto antaisi tarkempia ohjeita sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Eduskunnan keskuskanslia pitäisi sidonnaisuustiedoista rekisteriä ja tiedot tallennettaisiin yleisön saataville eduskunnan verkkosivuille.

Työryhmä ehdottaa myös, että kansanedustajan vastaanottamat tietyn raja-arvon ylittävät lahjat, pääsyliput ja kolmannen osapuolen maksamat matkat ilmoitetaan eduskunnan keskuskanslian ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Tiedot olisivat saatavilla eduskunnan verkkosivuilta. Puhemiesneuvosto antaisi ohjeet lahjojen ja muiden etujen ilmoittamisesta.

Puhemiesneuvoston ohjeistusta sidonnaisuuksien sekä lahjojen ja muiden etujen ilmoittamisesta pidettäisiin kansanedustajia koskevina eettisinä sääntöinä (Code of Conduct).

Lisäksi työryhmän mietintöön sisältyy professori Mikael Hidénin muistio kansanedustajien esteellisyyttä koskevasta perustuslain 32 pykälästä.

Työryhmä katsoo, että uusien säännösten ja ohjeiden toimeenpano edellyttävät käytännön toimia, kuten neuvonnasta ja koulutuksesta huolehtimista.

Tuomareiden sivutoimia koskevaan sääntelyyn tarkistuksia

Tuomareihin liittyen GRECO suositti, että Suomen Tuomariliiton hyväksymistä tuomareiden eettisistä periaatteista tiedotetaan tehokkaasti kaikille lautamiehille ja tuomioistuinten asiantuntijajäsenille. Lisäksi ohjeita tuomareiden sivutoimista ? mukaan lukien erityisesti välimiestehtävät ? suositettiin kehitettäväksi edelleen.

Suomi toteaa vastauksessaan, että tuomareiden eettisyyttä ja esteellisyyskysymyksiä on käsitelty sekä uusien puheenjohtajien koulutuksessa että ihmisoikeussopimuksia ja perusoikeuksia lainkäytössä käsittelevässä koulutuksessa. Eettiset kysymykset ja esteellisyysseikat ovat osa lautamiesten, hallintotuomioistuinten tuomareiden ja oikeusavustajien koulutusta.

Suomen vastauksessa kerrotaan, että valmisteilla olevaan tuomioistuinlakiin ehdotetaan joitakin tarkistuksia liittyen tuomareiden sivutoimiin. Muutoksilla pyritään erityisesti lisäämään välimiestehtävien ja niistä saatavien palkkiotietojen läpinäkyvyyttä. Palkkiot ja muut julkiset sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevat tiedot olisi rekisteröitävä Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin.

Syyttäjille kirjalliset eettiset periaatteet

Syyttäjille GRECO suositti laatimaan selkeät eettiset ammatillista toimintaa koskevat säännöt, jotka sisältäisivät myös ohjeistuksen mm. eturistiriitatilanteita varten.

Suomen vastauksessa todetaan, että valtakunnansyyttäjä asetti keväällä 2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus syyttäjän eettisiksi periaatteiksi ja esittää, mitä periaatteet edellyttävät syyttäjältä käytännön työssä ja yksityiselämässä, miten ristiriitatilanteet ratkaistaan ja miten periaatteita ylläpidetään syyttäjälaitoksessa.

Työryhmän laatimassa mietinnössä esitetään, että syyttäjälaitokselle vahvistetaan 10 eettistä periaatetta, joista laaditaan ns. huoneentaulu ja sitä tarkemmin selittävä asiakirja sekä erillinen koulutusmateriaali. Eettisiä kysymyksiä on käsitelty vuonna 2014 useissa syyttäjien koulutus- ja henkilöstötilaisuuksissa.

GRECO käsittelee suositusten noudattamista jäsenmaissa täysistunnossaan keväällä 2015.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Mika Aalto, puh. 02951 50171 (syyttäjät)
apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428 (tuomioistuimet)
sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)om.fi
valiokuntaneuvos Marja Tuokila, puh. 09 432 2079 tai 040 833 7224 (kansanedustajat)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi

Anna-Maja Henriksson