Hoppa till innehåll
Media

Finland rapporterar till GRECO angående rekommendationerna om åklagare, domare och riksdagsledamöter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2014 8.05
Pressmeddelande -

Finland har överlämnat en rapport till Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) om de åtgärder som Finland har vidtagit för att uppfylla GRECO:s rekommendationer till åtgärder beträffande korruption bland åklagare, domare och riksdagsledamöter samt metoder för att förhindra korruption.

Det blir obligatoriskt för riksdagsledamöter att redogöra för bindningar

GRECO gav i mars fem rekommendationer till Finland beträffande riksdagsledamöter. GRECO rekommenderade att det upprättas en etisk uppförandekod (Code of Conduct) för riksdagsledamöter, att man skriftligen förtydligar syftet med bestämmelsen om jäv för riksdagsledamöter i 32 § i grundlagen samt att anvisningen om gåvor till riksdagsledamöter förtydligas och utvecklas.

Därtill rekommenderar GRECO att förfarandet för redogörelse för riksdagsledamöternas bindningar blir obligatoriskt och att nuvarande och kommande anvisningar som gäller riksdagsledamöters verksamhet verkställs och att iakttagandet av dem övervakas.

I Finlands svar till GRECO nämns att en parlamentarisk arbetsgrupp grundades och arbetade iriksdagen och behandlade bl.a. GRECO:s rekommendationer. Arbetsgruppens betänkande blev klart i maj 2014.

Arbetsgruppen föreslår att det blir obligatoriskt för riksdagsledamöter att redogöra för sina bindningar. Införandet av redogörelseskyldigheten förutsätter nya bestämmelser. Därtill ska talmanskonferensen utfärda noggrannare anvisningar om hur riksdagsledamöterna ska redogöra för sina bindningar. Riksdagens centralkansli ska föra ett register över bindningarna och uppgifterna ska registreras och göras tillgängliga för allmänheten på riksdagens webbplats.

Arbetsgruppen föreslår också att när riksdagsledamöter tar emot gåvor, inträdesbiljetter och resor som betalas av en tredje part vars värde överstiger en viss gräns, ska dessa anmälas och föras in i ett offentligt register som förs av riksdagens centralkansli. Uppgifterna ska finnas på riksdagens webbplats. Talmanskonferensen ska utfärda anvisningar om hur riksdagsledamöterna ska anmäla gåvor och andra förmåner.

Talmanskonferensens anvisningar enligt vilka bindningar och andra förmåner ska redogöras för ska betraktas som den etiska koden för riksdagsledamöter (Code of Conduct).

I arbetsgruppens betänkande ingår även professor Mikael Hidéns promemoria beträffande bestämmelsen om jäv för riksdagsledamöter i 32 § i grundlagen.

Arbetsgruppen anser att verkställandet av de nya bestämmelserna och anvisningarna förutsätter praktiska åtgärder, som till exempel att sköta om rådgivning och utbildningar.

Lagstiftningen om domarnas bisysslor ska revideras

När det gäller domarna rekommenderade GRECO att alla nämndemän och domstolarnas sakkunnigledamöter informeras om de etiska principerna för domare som fastställdes av Finlands domarförbund. Enligt rekommendationerna ska även anvisningarna om domarnas bisysslor - i synnerhet skiljemannauppdrag - utvecklas vidare.

I svaret konstaterar Finland att frågor som gäller domarnas etiska principeroch jävighet har behandlats både i utbildningarna för nya ordförande och i utbildningar om människorättsavtal och grundläggande rättigheter i rättskipningen. Etiska frågor och jävighet ingår i utbildningen för nämndemän, domare i förvaltningsdomstolar och rättsbiträden.

I Finlands svar konstateras att det föreslås att vissa bestämmelser om domarnas bisysslor ska ses över i den nya domstolslagen som för närvarande är under beredning. Ändringarna syftar i synnerhet till ökad insyn i fråga om skiljemannauppdrag och arvoden för skiljemannauppdragen. Uppgifter om arvoden och andra offentliga uppgifter som gäller bidningar och bisysslor ska föras in i registret över bindningar och bisysslor som förs av Rättsregistercentralen.

Åklagare ska få skriftliga etiska principer

GRECO rekommenderar att det uppgörs tydliga etiska regler för åklagarnas verksamhet. I dessa regler ska även ingå anvisningar bl.a. vad gäller intressekonflikter.

I Finlands svar konstateras att riksåklagaren på våren 2013 tillsatte en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till etiska principer för åklagare. Arbetsgruppen skulle också ge sin tolkning av principernas praktiska innebörd för en åklagare i arbetet och i privatlivet samt föreslå hur konflikter ska avgöras och hur dessa principer ska upprätthållas inom åklagarväsendet.

I sitt betänkande föreslår arbetsgruppen att det fastställs 10 principer för åklagarväsendet. Om principerna sammanställs en s.k. hustavla och ett dokument som förklarar hustavlan. Därtill utarbetas separat material för utbildningar. Etiska frågor har under 2014 diskuterats vid flera utbildningar och personaltillställningar för åklagare.

GRECO ska behandla tillämpningen av sina rekommendationer i medlemsländerna vid sitt plenum på våren 2015.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Mika Aalto, tfn 02951 50171 (åklagarna)
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428 (domstolarna),
e-poster: förnamn.efternamn(at)om.fi
utskottsrådet Marja Tuokila, tfn 09 432 2079 tai 040 833 7224 (riksdagsledamöterna)
e-post: förnamn.efternamn(at)riksdagen.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen