PIO-verkosto

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto 1.10.2015 - 31.12.2019

OM027:00/2017 Kehittäminen

Verkoston tavoitteena on selkeyttää perus- ja ihmisoikeusasioiden hoitamista ja nopeuttaa tiedonkulkua. Verkoston myös lisää perus- ja ihmisoikeustietoisuutta eri hallinnonaloilla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM027:00/2017

Asianumerot OM 13/021/2015, VN/879/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.10.2015 – 31.12.2019

Asettamispäivä 8.10.2015

Yhteyshenkilö
Kaisa Tiusanen, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Verkoston tehtävänä on:
1) seurata valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspolitiikan toimeenpanoa valtioneuvoston hyväksytyissä perus- ja ihmisoikeuksia koskevissa asiakirjoissa linjatulla tavalla;
2) vahvistaa valtioneuvoston sisäistä koordinaatiota ja vuoropuhelua perus- ja ihmisoikeusasioissa;
3) valmistella kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma ja seurata sen toimeenpanoa;
4) seurata Suomen perus- ja ihmisoikeustilannetta kansainvälisten sopimusvalvontaelinten, Euroopan unionin, ylimpien laillisuusvalvojien, erityisvaltuutettujen, eduskunnan perustuslakivaliokunnan, kansallisten tuomioistuinten ja keskeisten perus- ja ihmisoikeusjärjestöjen tuottaman tiedon pohjalta;
5) seurata Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten kansallista täytäntöönpanoa;
6) käynnistää selvitys- ja kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa sekä edistää näiden oikeuksien toteutumista;
7) seurata perus- ja ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen järjestämistä valtioneuvostossa.

Tiivistelmä

Verkoston tavoitteena on selkeyttää perus- ja ihmisoikeusasioiden hoitamista ja nopeuttaa tiedonkulkua. Verkoston myös lisää perus- ja ihmisoikeustietoisuutta eri hallinnonaloilla.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö asetti 13.6.2012 valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston kaudelle 13.6.2012-31.3.2015.

Syksyllä 2014 annetussa ihmisoikeusselonteossa (VNS 6/2014 vp) linjattiin, että valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston työtä jatketaan ja varmistetaan, että kaikki ministeriöt osallistuvat verkoston toimintaan. Ulkoasianvaliokunta totesi selonteosta antamassaan mietinnössä (UaVM 24/2014 vp), että valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston perustaminen on antanut uuden työvälineen täytäntöönpanon järjestelmälliseen seurantaan ja että valiokunnan näkemyksen mukaan olisi perusteltua vahvistaa verkosto valtioneuvoston pysyväksi rakenteeksi.