PIO-verkosto

Statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter

OM027:00/2017 Projekt

Målsättningen med nätverket är att stärka samordningen och dialogen i frågor som gäller grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter och att förbättra informationsutbyte. Nätverket förbättrar också kunskapen om rättigheterna inom olika förvaltningsområden.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM027:00/2017

Ärendenummer OM 13/021/2015, VN/879/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 8.10.2015 – 31.12.2019

Datum för tillsättande 8.10.2015

Kontaktperson
Kaisa Tiusanen, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Mål och resultat

Nätverkets uppgifter:
1) följa upp genomförandet av statsrådets politik för de grundläggande och mänskliga rättigheterna på det sätt som anges i de handlingar om grundläggande och mänskliga rättigheter som statsrådet antagit,
2) stärka samordningen och dialogen i frågor som gäller grundläggande och mänskliga rättigheter i statsrådet,
3) bereda en nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter och följa upp genomförandet av den,
4) granska situationen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland utgående från information som produceras av internationella övervakningsorgan, Europeiska unionen, de högsta laglighetsövervakarna, särskilda ombudsmän, riksdagens grundlagsutskott, de nationella domstolarna och de centrala organisationerna för grundläggande och mänskliga rättigheter,
5) granska efterlevnaden av Finlands skyldigheter och förbindelser i samband med de mänskliga rättigheterna,
6) starta utrednings- och utvecklingsprojekt vars syfte är att producera information om hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland samt främja tillgodoseendet av dessa rättigheter,
7) följa upp hur fostran och utbildning i grundläggande och mänskliga rättigheter ordnas i statsrådet.

Sammandrag

Målsättningen med nätverket är att stärka samordningen och dialogen i frågor som gäller grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter och att förbättra informationsutbyte. Nätverket förbättrar också kunskapen om rättigheterna inom olika förvaltningsområden.

Utgångspunkter

Statsrådet godkände 22.3.2012 den första nationella handlingsplanen för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna på bases av vilken justitieministeriet 13.6.2012 tillsatte statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter för mandatperioden 13.6.2012-31.3.2015. Den redogörelse om de mänskliga rättigheterna (SRR 6/2014 rp) som gavs hösten 2014 innehåller en linjedragning enligt vilken statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter fortsätter sitt arbete och att man säkerställer att alla ministerier deltar i nätverkets verksamhet. Riksdagens utrikesutskott konstaterade i sitt betänkandet om redogörelsen (UtUB 24/2014 rp) att skapandet av statsrådets nätverk av kontaktpersoner har gett ett nytt instrument för systematisk uppföljning och att det skulle vara motiverat att nätverket blir permanent.