Terrorismirikosten kokonaistarkastelu

OM086:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM086:00/2023

Asianumerot VN/24185/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.11.2023 – 31.12.2025

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 176
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on uudistaa terrorismirikoksia koskeva rikoslain 34 a luku niin, että sen säännökset muodostavat kattavan, selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Työryhmän tehtävänä on valmistella terrorismirikoksia koskevat lainsäädäntömuutokset, joissa toteutetaan hallituksen ohjelman toimenpidekirjaukset.

Työryhmän työn painopistealuetta on terrorismirikosten tunnusmerkistöjen ja terrorismirikosten välisten suhteiden selkeyttäminen. Terrorismirikosten rangaistusasteikoiden osalta on tavoitteena, että otetaan asianmukaisesti huomioon kunkin teon vahingollisuus ja vaarallisuus sekä että asteikot ovat asianmukaisessa suhteessa toisiinsa ja myös rikoslaissa rangaistaviksi säädettyihin muihin tekoihin nähden. Tarkasteluun on otettava myös rangaistussäännösten alueellinen soveltamisala.

Sääntelyn kattavuuden osalta olennaista on, että terrorismirikosten rangaistavuus kattaa terrorismia merkityksellisesti edistävät teot ja että säännökset vastaavat jatkuvasti muuntuvaan terrorismirikollisuuteen. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka hoitavat omaa perhettään palvelevia tehtäviä terroristijärjestön tai -ryhmän hallitsemalla alueella tai jotka muuten oleskelevat sellaisella alueella. Työryhmän on otettava tarkasteluun myös terroristijärjestöön tai -ryhmään kuuluminen ja sen jäsenyys.

Työryhmän on myös valmisteltava rikoslain 34 a luvun muuttamisesta aiheutuvat muut lainsäädäntömuutokset.

Lähtökohdat

Rangaistaviksi säädettyjen terrorismirikosten suhdetta toisiinsa ja sääntelykokonaisuutta muutenkaan ei ole kokonaisvaltaisesti arvioitu. Rikollisuuden luonteesta johtuen on huolehdittava sääntelyn riittävästä kattavuudesta samalla kuitenkin perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet ja Suomea sitovat, esimerkiksi kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevat kansainväliset velvoitteet huomioon ottaen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ovat toistuvasti nostaneet esiin sääntelyn kokonaistarkastelun tarpeen. Valiokuntien mukaan terrorismirikoksia koskeva rikoslain 34 a luku muodostaa vaikeaselkoisen kokonaisuuden. Kokonaisarvioinnin tarpeeseen on kiinnittänyt huomiota myös oikeusministeriön asettama työryhmä vuonna 2020.

Viimeisten lainsäädäntömuutosten tekemisen yhteydessä tarkemman tarkastelun tarvetta ilmeni koskien tilanteita, joissa henkilö oleskelee terroristijärjestön tai -ryhmän hallitsemalla alueella. Sama koskee myös terroristijärjestön tai -ryhmän jäsenyyttä ja siihen kuulumista.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman 16.6.2023 mukaan hallitus tekee terrorismilainsäädännön kokonaisuudistuksen vastaamaan nykyisiä uhkia ja poistaakseen nykyisen sääntelyn vaikeaselkoisuuden. Mahdolliset aukot nykyisissä kriminalisoinneissa arvioidaan. Rangaistusasteikkoja tarkistetaan siten, että rangaistukset terrorismirikoksista kovenevat.

Lisää aiheesta