Övergripande granskning av terroristbrott

OM086:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM086:00/2023

Ärendenummer VN/24185/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.11.2023 – 31.12.2025

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 176
[email protected]

Mål och resultat

En arbetsgrupp har fått i uppgift att reformera strafflagens 34 a kap. om terroristbrott så att bestämmelserna i kapitlet bildar en omfattande, tydlig och konsekvent helhet. Arbetsgruppens uppgift är att bereda lagstiftningsändringar som gäller terroristbrott och som genomför åtgärderna i regeringsprogrammet.

Ett område som prioriteras i arbetsgruppens arbete är förtydliga rekvisiten för terroristbrott och förhållandena mellan olika terroristbrott. I fråga om straffskalorna för terroristbrott är målet att man på ett ändamålsenligt sätt ska beakta hur skadlig och farlig varje handling är och att straffskalorna står i lämplig proportion såväl till varandra som till de övriga handlingarna som är straffbara enligt strafflagen. Även straffbestämmelsernas regionala tillämpningsområde ses över.

I fråga om bestämmelsernas omfattning är det väsentligt att straffbarheten för terroristbrott även omfattar handlingar som på ett betydande sätt främjar terrorism och att bestämmelserna motsvarar en ständigt föränderlig terroristbrottslighet. Detta gäller även personer som sköter uppgifter som betjänar den egna familjen inom ett område som behärskas av en terroristorganisation eller terroristgrupp eller personer som i övrigt vistas inom ett sådant område. Arbetsgruppen ska även granska medlemskap i och hörande till en terroristorganisation eller terroristgrupp.

Arbetsgruppen ska även bereda andra lagstiftningsändringar som föranleds av ändringen av 34 a kap. i strafflagen.

Utgångspunkter

Det har inte gjorts någon helhetsbedömning av förhållandet mellan straffbara terroristbrott och av regleringshelheten. På grund av brottslighetens karaktär är det nödvändigt att se till att bestämmelserna är tillräckligt omfattande, samtidigt som man emellertid beaktar skyldigheterna i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna och de internationella förpliktelser som Finland har förbundit sig till, till exempel i fråga om internationell humanitär rätt.

Riksdagens grundlagsutskott och lagutskott har upprepade gånger tagit upp behovet av att bestämmelserna bedöms i sin helhet. Enligt utskotten utgör 34 a kap. i strafflagen om terroristbrott en oklar helhet. Även en arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet fäste år 2020 uppmärksamhet vid behovet av en helhetsbedömning.

I samband med de senaste lagstiftningsändringarna uppdagades behovet av en närmare granskning i fråga om situationer där en person vistas inom ett område som behärskas av en terroristorganisation eller terroristgrupp. Detsamma gäller även medlemskap i och hörande till en terroristorganisation eller terroristgrupp.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petter Orpos regering av den 16 juni 2023 genomför regeringen en totalreform av terroristlagstiftningen så att den motsvarar de nuvarande hoten och för att få bort svåröverskådligheten i den nuvarande lagstiftningen. Eventuella luckor i de nuvarande kriminaliseringarna utvärderas. Straffskalorna justeras så att straffen för terroristbrott skärps.

Mer om ämnet

Totalreformen av terroristlagstiftningen inleds

JM Pressmeddelande 13.11.2023 12.55