Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajan oikeuksia pyritään EU:ssa vahvistamaan ns. edustajakanteella

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2018 13.55
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle tiedoksi komission huhtikuussa tekemän ehdotuksen edustajakannemenettelyä koskevaksi direktiiviksi. Ehdotuksen tavoitteena on edistää kuluttajien mahdollisuutta saada hyvitystä kärsimistään menetyksistä silloin, kun elinkeinonharjoittaja on rikkonut kuluttajan oikeuksia suojaavaa lainsäädäntöä. Nykyinen EU-järjestelmä perustuu uhkasakolla sanktioituihin kieltoihin jatkaa lainvastaista menettelytapaa eikä se sisällä hyvitysmenettelyä.

Direktiivillä luotaisiin menettely, edusajakanne, jossa edustaja voi nostaa kanteen tuomioistuimessa tai esittää vaatimuksen viranomaisessa kuluttajaryhmän puolesta asiassa, jossa elinkeinonharjoittajan oikeudenloukkaus kohdistuu kuluttajien yhteisiin etuihin. Edustajana voisivat toimia niin sanotut oikeutetut yksiköt. Yksiköt nimettäisiin erikseen. Ne voisivat olla viranomaisia tai kuluttajien etua edustavia järjestöjä. Suomessa keskeinen oikeutettu yksikkö olisi kuluttaja-asiamies.

Edustaja voisi vaatia, että elinkeinonharjoittajan lainvastainen menettelytapa kielletään tai vahvistetaan kuluttajan suojattuja etuja loukkaavaksi taikka että elinkeinonharjoittaja velvoitetaan suorittamaan hyvitys. Vaatimukset tulisi voida käsitellä samassa prosessissa. Suoritettava hyvitys voisi olla esimerkiksi korvaus, hinnanalennus, tuotteen korvaaminen uudella tai sen korjaaminen.

Direktiivi kattaisi lukuisia eri aloja, kuten tietosuoja-, rahoituspalvelu-, matkustus- ja matkailu-, energia-, televiestintä- ja ympäristöalan. Direktiivi tulisi sovellettavaksi, jos elinkeinonharjoittaja rikkoo sellaisia EU-säännöksiä, joilla suojataan kuluttajien etuja.

Direktiivillä annettaisiin edustajakanteita koskevat vähimmäissäännökset. Direktiivi ei estäisi jäsenvaltioita pitämästä voimassa muita ryhmäkannejärjestelmiä, jos ne eivät ole ristiriidassa direktiivin asettamien vähimmäisvaatimusten kanssa.

Valtioneuvosto pitää direktiivin tavoitteita kannatettavina. Jatkovalmistelussa on kuitenkin selvitettävä mm. ehdotuksen suhdetta nykyiseen valvontamenettelyyn ja riidanratkaisuun.

Direktiivin säännösten tulisi olla mahdollisimman joustavia siten, että edustajakannejärjestelmä olisi kansallisesti toteutettavissa joustavasti eri keinoin. Asian käsittely on alkanut neuvoston kuluttajansuoja- ja kuluttajavalistustyöryhmässä huhtikuussa. 

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun