Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU försöker stärka konsumentens rättigheter genom en s.k. grupptalan

Justitieministeriet
7.6.2018 13.55
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag för kännedom sänt riksdagen det förslag till direktiv om förfarande med grupptalan som kommissionen lade fram i april. Målet med förslaget är att främja konsumenternas möjligheter att få gottgörelse för sina förluster om en näringsidkare har brutit mot den lagstiftning som skyddar konsumentens rättigheter. Det nuvarande EU-systemet grundar sig på förbud att fortsätta det lagstridiga förfarandet som sanktionerats med vite, och det omfattar inte ett gottgörelseförfarande.

Avsikten är att genom direktivet inrätta ett förfarande, grupptalan, där en företrädare kan väcka talan i domstol eller framföra anspråk hos en myndighet på en konsumentgrupps vägnar i ett ärende där en näringsidkares rättskränkning rör konsumenters kollektiva intressen. Så kallade godkända enheter kan vara företrädare. Enheterna ska utses separat. De kan vara myndigheter eller organisationer som företräder konsumenter. Den centrala godkända enheten i Finland ska vara konsumentombudsmannen.

En företrädare ska kunna ansöka om förbud mot en näringsidkares lagstridiga verksamhet, om fastställande av överträdelser av konsumentens skyddade intressen eller om gottgörelse som åläggs näringsidkaren. Kraven ska kunna behandlas i samma process. Gottgörelsen kan bestå av till exempel kompensation, prisnedsättning, ersättning av produkten med en ny eller reparation av produkten.

Direktivet ska omfatta flera olika områden, till exempel dataskydd, finansiella tjänster, resor och turism, energi, telekommunikationer och miljö. Direktivet ska tillämpas om en näringsidkares förfarande strider mot unionslagstiftning som skyddar konsumenters intressen.

Genom direktivet ska det utfärdas minimibestämmelser för grupptalan. Direktivet ska inte hindra medlemsstaterna från att behålla andra system för grupptalan, så länge de inte strider mot minimikraven i direktivet.

Statsrådet stöder direktivets målsättningar. I samband med den fortsatta beredningen ska man dock utreda bl.a. hur förslaget förhåller sig till den nuvarande tillsyns- och tvistlösningsprocessen. Bestämmelserna i direktivet bör vara så flexibla som möjligt så att systemet för grupptalan nationellt ska kunna genomföras flexibelt och på olika sätt. Behandlingen av ärendet inleddes i rådets arbetsgrupp för konsumentskydd och konsumentupplysning i april. 

Ytterligare information:

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50276, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen