Hyppää sisältöön
Media

Laajennuksia terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2018 13.38
Tiedote

Terrorismirikosten torjuntaa tehostetaan rikoslakiin tehtävillä muutoksilla, joilla pannaan täytäntöön terrorismirikoksia koskeva EU:n direktiivi. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset tulemaan voimaan 15. marraskuuta 2018.

Rangaistavan käyttäytymisen alaa laajennetaan perus- ja ihmisoikeuksien sekä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamissa rajoissa.

Törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen häirinnän ja törkeän tietojärjestelmän häirinnän eräät tekotavat on mahdollista katsoa terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi rikoksiksi. Terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä näistä rikoksista tuomitaan vankeutta vähintään 4 kuukautta ja enintään 7 vuotta. Enimmäisrangaistus on siten 2 vuotta ankarampi kuin sellaisista vastaavista törkeistä tietoverkkorikoksista, joita ei ole tehty terroristisessa tarkoituksessa.

Lisäksi säädetään rangaistavaksi terroristisessa tarkoituksessa tehty radiologista asetta koskeva rikos, josta tuomitaan vankeuteen vähintään 4 kuukaudeksi ja enintään 8 vuodeksi. Radiologisella aseella tarkoitetaan tässä yhteydessä radioaktiivisen aineen käsittelyyn liittyvää laitetta, joka voi aiheuttaa kuoleman, vakavan terveyden vaarantumisen tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai ympäristölle.    

Terrorismirikoksen valmistelun rangaistavuus laajennetaan koskemaan kaikkien terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten valmistelua mukaan lukien uusi radiologista asetta koskeva rikos.

Itseopiskelusta terrorismirikoksen tekemistä varten tulee rangaistavaa, kun nykyisin rangaistavaa on koulutuksen ottaminen vastaan toiselta henkilöltä. Myös itseopiskelu voi koskea esimerkiksi räjähteiden, aseiden tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä. Rangaistavuuden alan laajenemista tarkoittaa lisäksi se, että kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten voi tapahtua myös tällaisen rikoksen valmistelua varten. Kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten tuomitaan sakkoa tai enintään 3 vuotta vankeutta.

Matkustaminen Suomeen terrorismirikoksen tekemistä varten rangaistavaksi

Säännökset matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten laajennetaan kattamaan yleisesti matkustaminen toiseen valtioon terrorismirikoksen tekemisen tarkoituksessa. Tällöin rangaistusvastuun piiriin tulevat myös henkilöt, jotka palaavat tai muuten matkustavat Suomeen terrorismirikoksen tekemistä varten. Nykyisin rangaistavaa on se, että Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva taikka joku Suomesta matkustaa terrorismirikoksen tekemisen tarkoituksessa muuhun kuin kansalaisuus- tai asuinvaltioonsa.

Uutena rikoksena säädetään rangaistavaksi terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen. Siitä tuomitaan sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Terrorismitarkoituksessa matkustamisen edistämisen rahoittaminen tulee rangaistavaksi terrorismin rahoittamisena.

Telekuuntelua ja asuntokuuntelua voidaan käyttää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen vakavien tietoverkkorikosten ja terroristisessa tarkoituksessa tehdyn radiologista asetta koskevan rikoksen estämisessä ja selvittämisessä ja salaisia tiedonhankintakeinoja voidaan käyttää mainittujen rikosten paljastamisessa. Terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisen osalta voidaan sen estämisessä ja selvittämisessä käyttää televalvontaa ja suunnitelmallista tarkkailua.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 02951 50176, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun