Hoppa till innehåll
Media

Straffbestämmelserna om terroristbrott utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 13.38
Pressmeddelande

Möjligheterna att förebygga terroristbrott effektiviseras genom ändringar i strafflagen för att genomföra EU:s direktiv om terroristbrott. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna så att de träder i kraft den 15 november 2018.

Området för straffbart beteende utvidgas med hänsyn till de grundläggande och mänskliga rättigheterna och den straffrättsliga legalitetsprincipen.

Vissa gärningar i samband med grov dataskadegörelse, grovt störande av post- och teletrafik och grov systemstörning kan betraktas som brott som begåtts i terroristiskt syfte. Då dessa gärningar har begåtts i terroristiskt syfte är straffet fängelse i minst fyra månader och högst sju år. Maximistraffet är därmed två år strängare än vid sådana motsvararande grova nätbrott som inte har begåtts i terroristiskt syfte.

Dessutom kriminaliseras gärningar avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte och straffet för dessa brott är fängelse i minst fyra månader och högst åtta år. Med radiologiskt vapen avses i detta sammanhang en anordning för hantering av radioaktivt ämne, som kan orsaka död, allvarlig fara för hälsa eller avsevärd skada på egendom eller miljön.

Straffbestämmelserna om förberedelse till terroristbrott utvidgas till att gälla förberedelserna till alla brott som begåtts i terroristiskt syfte, även det nya brottet som gäller radiologiska vapen.

Självstudier i avsikt att begå ett terroristbrott kriminaliseras medan det enligt gällande bestämmelser är straffbart att ta emot utbildning av en annan person. Även självstudier kan omfatta till exempel tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller skadliga substanser. Området för straffbarhet utvidgas dessutom genom det att deltagande i utbildning för ett terroristbrott kan ske även i avsikt att förbereda ett brott som begås i terroristiskt syfte. För deltagande i utbildning för ett terroristbrott kan dömas böter eller fängelse i högst tre år.

Resa till Finland i syfte att begå ett terroristbrott kriminaliseras

Bestämmelserna om resor i syfte att begå ett terroristbrott utvidgas till att omfatta resor till en annan stat i avsikt att begå ett terroristbrott. På detta sätt gäller straffansvaret även personer som återvänder eller annars reser till Finland i syfte att begå terroristbrott. För närvarande är det straffbart att en finsk medborgare, en person som är permanent bosatt i Finland eller någon som är i Finland reser i detta syfte till en stat där han eller hon inte är medborgare eller permanent bosatt.

I strafflagen tas in en ny bestämmelse enligt vilken det är straffbart att främja en resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst ett år. Finansiering av främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott blir straffbart som finansiering av terrorism.

Teleavlyssning och bostadsavlyssning kan användas vid utredning och förhindrande av allvarliga nätbrott och brott avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte, och hemliga metoder kan användas för inhämtande av information för att avslöja de nämnda brotten. Teleövervakning och systematisk observation kan användas vid utredning och förhindrande av främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott.

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen