Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa uutta sääntelyä asuntolainoista ja vertaislainoista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2015 13.58
Tiedote

Asuntoluottoja koskevat säännökset ehdotetaan lisättäväksi kuluttajansuojalakiin. Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotuksella pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi, joka koskee asuntolainoja ja sellaisia kuluttajaluottoja, joissa vakuudeksi annetaan asunto.

Lisäksi työryhmä ehdottaa uutta sääntelyä niin sanotusta vertaislainatoiminnasta. Vertaislainalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan kuluttajalle välittämää luottoa, jonka myöntää muu kuin ammattimainen luotonantaja.

Ehdotuksen mukaan luotonantajan olisi annettava asuntoluottoa koskevat tiedot kuluttajalle vakiomuotoisella lomakkeella ennen luottosopimuksen tekemistä. Vakiotietolomaketta käytetään Suomessa ja muissa EU-maissa jo nyt kulutusluottoja koskevien tietojen antamiseen. Uudella vakiotietolomakkeella on tarkoitus helpottaa kuluttajan mahdollisuutta vertailla tarjolla olevia asuntoluottoja.

Kuluttajalla olisi oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa. Nykyisin peruuttamisoikeus koskee vain etämyynnissä ja kotimyynnissä tarjottuja asuntoluottoja.

Työryhmä ehdottaa uusia säännöksiä luottotarjouksen tekemisestä, luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arvioinnista, neuvontapalveluista ja valuuttaluotoista. Kuluttajalla olisi oikeus muuttaa muussa valuutassa kuin euroissa myönnetty asuntoluotto milloin tahansa euromääräiseksi.

Uutta olisi myös luoton kytkykaupan kielto, joka koskisi sekä asuntoluottoja että muita kuluttajaluottoja. Luottotarjouksen ehtona ei saisi olla, että kuluttaja tekee samalla sopimuksen toisesta rahoituspalvelusta, kuten vakuutuksesta, taikka muusta palvelusta luotonantajan tai tämän kanssa yhteistoiminnassa toimivan tahon kanssa.

Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja myöntävien luotonantajien henkilöstön keskeisistä ammattitaitovaatimuksista lisättäisiin säännökset lakiin. Tällaisten luottojen välittäminen edellyttäisi jatkossa välittäjän rekisteröintiä. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Finanssivalvonta. Suomessa ei tiettävästi nykyisin toimi sellaisia luotonvälittäjiä, joita rekisteröitymisvelvollisuus koskisi.

Vertaislainoille samat säännöt kuin kuluttajaluotoille

Työryhmä ehdottaa, että vertaislainojen välittäminen kuluttajille edellyttäisi välittäjän rekisteröintiä samalla tavalla kuin kuluttajaluottojen tarjoaminen. Edellytyksenä rekisteröinnille olisi luotettavuus ja luottotoiminnan tuntemus. Rekisterinpitäjänä toimisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Vertaislainat rinnastettaisiin lainsäädännössä kuluttajaluottoihin, jolloin välittäjän olisi huolehdittava muun muassa siitä, että luotosta ei peritä korkokaton ylittäviä korkoja tai maksuja.

Korkoa saisi muuttaa vain viitekoron muuttuessa

Työryhmä ehdottaa selvennystä koron muuttamista koskevaan säännökseen. Kuluttajaluoton korko voisi muuttua vain sillä perusteella, että luottosopimuksessa sovittu viitekorko muuttuu. Erityisesti asuntoluottoja myöntävät luotonantajat ovat katsoneet, että luotonantajalla tulisi olla oikeus muuttaa lainan korkoa myös esimerkiksi tilanteissa, joissa luotonantoon liittyvät kustannukset kasvavat luottosuhteen aikana lainsäädännön tai viranomaispäätöksen aiheuttaman muutoksen vuoksi.

Lisäksi luottosopimuksesta perittävien maksujen muuttamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Maksun korotus ei saisi olla suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäkustannus.

Koron muuttumiseen ja vertaislainoihin liittyvät säännösehdotukset ovat kansallisia eivätkä perustu direktiiviin.

Työryhmän mietintöön liittyy neljä eriävää mielipidettä koskien mm. koron muuttamista.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun