Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår nya bestämmelser om bostadslån och lån mellan privatpersoner

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2015 13.58
Pressmeddelande
En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att bestämmelser om bostadskrediter ska tas in i konsumentskyddslagen. Genom förslaget genomförs ett EU-direktiv som gäller bostadslån och sådana konsumentkrediter som har en bostad som säkerhet. Dessutom föreslår arbetsgruppen nya bestämmelser om lån mellan privatpersoner. Med lån mellan privatpersoner avses sådana krediter som näringsidkare förmedlar till konsumenter och som beviljas av någon annan än en yrkesmässig kreditgivare.

Enligt förslaget ska kreditgivaren, innan ett bostadskreditavtal ingås, ge konsumenten information om bostadskrediten på en standardiserad blankett. En sådan standardiserad blankett används i Finland och i de övriga EU-länderna redan nu för att ge information om konsumtionskrediter. Avsikten med den nya standardiserade blanketten är att göra det lättare för konsumenten att jämföra de bostadkrediter som bjuds ut.

Konsumenten ska ha rätt att frånträda ett bostadskreditavtal inom 14 dagar också när det ingåtts i kreditgivarens affärslokaler. För närvarande gäller ångerrätten endast bostadskrediter som erbjudits via distansförsäljning och hemförsäljning.

Arbetsgruppen föreslår nya bestämmelser om anbud om kredit, värdering av egendom som godtas som säkerhet, rådgivningstjänster och krediter i utländsk valuta. När en bostadskredit har beviljats i någon annan valuta än euro ska konsumenten när som helst kunna få krediten konverterad till euro.

Det införs också ett förbud mot bindningsförfarande som ska gälla både bostadskrediter och andra konsumentkrediter. Ett villkor för ett kreditanbud får inte vara att konsumenten samtidigt ingår ett avtal om en annan finansiell tjänst, såsom om en försäkring, eller om en annan tjänst med kreditgivaren eller med en aktör som samarbetar med kreditgivaren.

Bestämmelser om centrala krav på yrkeskompetens för anställda hos de kreditgivare som beviljar konsumentkrediter i anslutning till bostäder tas in i lagen. Förmedling av sådana krediter ska framöver förutsätta registrering av förmedlaren. Finansinspektionen föreslås vara register- och tillsynsmyndighet. I Finland finns det veterligen nu inga sådana kreditförmedlare som är skyldiga att registrera sig.

Samma regler för lån mellan privatpersoner som för konsumentkrediter

Arbetsgruppen föreslår att förmedling av lån mellan privatpersoner ska förutsätta registrering av förmedlaren på samma sätt som vid tillhandhållande av konsumentkrediter. Förutsättningarna för registrering föreslås vara tillförlitlighet och kännedom om kreditverksamhet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland föreslås bli registeransvarig.

Lån mellan privatpersoner ska i lagstiftningen jämställas med konsumentkrediter och förmedlaren ska då bl.a. se till att det för krediten inte tas ut räntor eller avgifter som överstiger räntetaket.

Räntan får ändras endast när referensräntan ändras

Arbetsgruppen föreslår att bestämmelsen om ändringar i räntan förtydligas. Räntan på en konsumentkredit kan ändras endast på den grunden att den i kreditavtalet överenskomna referensräntan ändras. I synnerhet kreditgivare som beviljar bostadskrediter har ansett att kreditgivaren ska ha rätt att ändra räntan på lånet t.ex. i situationer då kostnaderna för kreditgivningen växer under kreditförhållandet på grund av en ändring som förorsakats genom lagstiftning eller ett myndighetsbeslut.

Dessutom ska bestämmelserna om ändring av de avgifter som tas ut på basis av ett kreditavtal preciseras. En avgiftshöjning får inte vara större än den faktiska kostnadsökning som kreditgivaren haft.

De förslag till bestämmelser som gäller ändring av räntan och lån mellan privatpersoner är nationella och baserar sig inte på direktivet.

Fyra avvikande meningar har fogats till betänkandet. De gäller bl.a. ändring av räntan.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen