Hyppää sisältöön
Media

Onnettomuuksien tutkinta esitetään ajantasaistettavaksi uudella turvallisuustutkintalailla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2010 8.00
Tiedote -

Hallitus esittää uuden turvallisuustutkintalain säätämistä nykyisen onnettomuustutkintalain tilalle. Tavoitteena on saattaa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskeva lainsäädäntö ajan tasalle ja täyttää perustuslaista ja kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset. Lisäksi on tarkoitus panna täytäntöön merionnettomuuksien tutkintaa koskeva EU:n direktiivi.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään presidentin esittelyssä.

Laissa säädettäisiin, missä tilanteissa turvallisuustutkinta on suoritettava. Tutkinta olisi tehtävä suuronnettomuuksista sekä ilmailussa, raideliikenteessä ja vesiliikenteessä tapahtuneista vakavimmista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Harkinnan mukaan tutkinta olisi mahdollista tehdä myös suuronnettomuuden vaaratilanteesta ja jatkossa myös muusta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta. Tutkinnan tarkoituksena olisi aina turvallisuuden lisääminen ja vastaavien tapahtumien ehkäiseminen.

Lisäksi esitetään, että turvallisuustutkinta voitaisiin suorittaa myös sellaisista erityisen vakavista poikkeuksellisista tapahtumista, jotka eivät ole onnettomuuksia. Tällöin päätöksen tutkintaryhmän asettamisesta tekisi valtioneuvosto, ja ryhmä toimisi oikeusministeriön yhteydessä. Aiemmin tällainen tutkinta on tehty kahdesti vuosina 2007 ja 2008 kouluampumistapausten jälkeen erityislain nojalla.

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta vastaisi edelleen Onnettomuustutkintakeskus. Sotilasilmailussa tapahtuvista onnettomuuksista ja vaaratilanteista ehdotetaan säädettäväksi uusi laki. Sotilasilmailuonnettomuudet tutkisi sotilasilmailuviranomainen.

Tutkintaryhmän jäsenyyttä ja ulkopuolisten asiantuntijoiden asemaa selkeytettäisiin. Tutkijoiden toimivaltuuksia, mm. tiedonsaantioikeuksia täsmennettäisiin perustuslain edellyttämällä tavalla. Uutta olisi oikeus saada tutkintaa varten välttämättömiä teletunnistetietoja. Lakiin sisältyisi myös säännös siitä, milloin turvallisuustutkinnassa saatuja salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa muille viranomaisille, esimerkiksi esitutkintaviranomaisille ja syyttäjille.

Tutkintaselostuksessa annettujen turvallisuussuositusten toteutumista seurattaisiin nykyistä tarkemmin. Seurannasta vastaisi Onnettomuustutkintakeskus. Suositukset voitaisiin osoittaa suoraan esim. viranomaisille tai yrityksille.

Lisätiedot:
lainsäädäntösihteeri Minna Laherto, puh. 09 1606 7661
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun