Hoppa till innehåll
Media

Undersökning av olyckor ska göras tidsenlig genom en ny lag om säkerhetsutredning av olyckor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2010 8.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att en ny lag om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser stiftas för att ersätta den nuvarande lagen om undersökning av olyckor. Avsikten är att uppdatera lagstiftningen om utredning av olyckor och tillbud samt att uppfylla de krav som ställs i grundlagen och i internationella förpliktelser. Avsikten är också att genomföra Europeiska unionens direktiv om utredning av sjöolyckor.

Regeringens proposition överlämnades till riksdagen vid presidentföredragningen i dag.

I lagen ska föreskrivas i vilka situationer en säkerhetsutredning ska göras. Stora olyckor samt de allvarligaste olyckorna och tillbuden i luftfarts-, spår- och sjötrafiken ska utredas. Enligt prövning ska man också kunna utreda tillbud till stora olyckor och i fortsättningen även andra olyckor eller tillbud. Syftet med säkerhetsutredningar är att öka den allmänna säkerheten och att förebygga motsvarande händelser.

Därtill föreslås det att en säkerhetsutredning också ska kunna göras på grund av sådana särskilt allvarliga och exceptionella händelser som inte är olyckor. Då ska ett beslut om tillsättning av en utredningskommission fattas av statsrådet, och kommissionen ska verka i anslutning till justitieministeriet. Sådana utredningar har tidigare gjorts två gånger, dvs. på grund av skolskjutningarna 2007 och 2008, med stöd av en särskild lag.

Centralen för undersökning av olyckor, vars svenska namn ska ändras till Olycksutredningscentralen, ska fortsättningsvis svara för utredning av olyckor och tillbud. Det föreslås att en ny lag om utredning av olyckor och olyckstillbud inom militär luftfart ska stiftas. Militära luftfartsolyckor ska utredas av den militära luftfartsmyndigheten.

Medlemskap i utredningskommissioner och ställningen för utomstående experter ska klargöras. Utredarnas befogenheter, bl.a. rätt att få uppgifter, ska preciseras på det sätt som grundlagen förutsätter. En nyhet är att det ska bli möjligt att i en utredning få sådana identifieringsuppgifter om telekommunikation som är nödvändiga. Dessutom föreslås en ny bestämmelse om när sekretessbelagda uppgifter som har erhållits i en säkerhetsutredning ska få lämnas ut till andra myndigheter, till exempel till förundersökningsmyndigheter och åklagare.

Hur säkerhetsrekommendationerna i utredningsrapporterna genomförs ska noggrannare än hittills följas. Olycksutredningscentralen ska vara ansvarig för denna uppföljning. Rekommendationerna ska direkt kunna inriktas t.ex. på myndigheter eller företag.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningssekreterare Minna Laherto, tfn 09 1606 7661
e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen