Oikeusvaltion takeet ja oikeuslaitoksen kehittäminen -työryhmä

OM012:00/2023 Kehittäminen

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän oikeusvaltion vahvistamiseksi ja oikeuslaitoksen kehittämiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM012:00/2023

Asianumerot VN/34680/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2023 – 31.12.2027

Asettamispäivä 1.2.2023

Yhteyshenkilö
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 049
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on edistää oikeudenkäytön riippumattomuutta ja oikeusturvan laatua sekä oikeuslaitoksen palvelujen käyttäjälähtöisyyttä.

Työryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida oikeuslaitoksen kehittämistä ja tuottavuutta sekä tehdä ehdotuksia näiden edistämiseksi. Työryhmän tulee myös arvioida niin sanotun rikosketjun eri toimijoiden yhteistyötä ja tehdä ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi.

Lisäksi työryhmä voi arvionsa pohjalta tehdä ehdotuksia oikeuslaitoksen palvelukyvyn parantamiseksi, toiminnan sujuvoittamiseksi ja oikeuksiin pääsyn edistämiseksi.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän oikeusvaltion vahvistamiseksi ja oikeuslaitoksen kehittämiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kohdan 3.3.1. mukaan vaalikauden aikana ”käynnistetään hanke tuomioistuinten oikeudenkäytön kehityssuuntien ja nykyisen tuomioistuinrakenteen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi”. Oikeusministeriö asetti oikeudenkäytön kehitystyöryhmäksi nimetyn työryhmän, jonka arviomuistio (oikeusministeriön julkaisuja; mietintöjä ja lausuntoja 2022:39) rakentaa perustaa tulevien hallitusohjelmien ja hallituskausien oikeuspolitiikalle.

Oikeudenkäytön kehitystyöryhmän toimeksiannon mukaisesti arvioinnin painopisteoli yhtäältä perusoikeuksien ja oikeusturvan yhdenvertaisen toteutumisen ja toisaalta tuomioistuinten oikeudenkäyttöön vaikuttavien kehityssuuntien punninnassa. Tuomioistuinlaitoksen, oikeudenkäytön kehityssuuntien ja nykyisen tuomioistuinrakenteen tarkoituksenmukaisuuden arvioimisella pyrittiin ennakoimaan tuomioistuimien tehtäviä tuomioistuinorganisaatiota kehitettäessä ja hahmotettaessa muita tulevaisuuden konkreettisia kehittämiskohteita.

Oikeudenkäytön kehitystyöryhmän raportin lisäksi kuluvalla hallituskaudella on teetetty laaja tutkimushanke oikeusvaltiotematiikasta. Lisäksi on annettu oikeusministeriössä valmisteltu valtioneuvoston selonteko oikeuslaitoksen resurssitilanteesta ja toimivan oikeusvaltion edellyttämien resurssien varmistamisesta. Toimiva oikeusvaltio –tematiikan näkökulmasta merkityksellinen on myös eduskunnalle toukokuussa 2022 annettu sisäisen turvallisuuden selonteko. Selonteoista mahdollisesti seuraavat resurssiratkaisut etenevät tulevien poliittisten päätösten mukaisesti kehys- ja talousarvioprosesseissa.

Lisää aiheesta