Rättsstatens garantier och utvecklandet av rättsväsendet -arbetsgruppen

OM012:00/2023 Projekt

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att stärka rättsstaten och utveckla rättsväsendet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM012:00/2023

Ärendenummer VN/34680/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.2.2023 – 31.12.2027

Datum för tillsättande 1.2.2023

Kontaktperson
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 049
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att främja rättsskipningens oberoende och rättssäkerhetens höga kvalitet samt användarvänligheten i rättsväsendets tjänster.

Arbetsgruppen ska följa upp och utvärdera utvecklingen av rättsväsendet och dess produktivitet samt lägga fram förslag till hur de kan främjas. Arbetsgruppen ska också bedöma samarbetet mellan de olika aktörerna i rättskedjan och lägga fram förslag till utveckling av samarbetet.

Dessutom kan arbetsgruppen utifrån sin bedömning lägga fram förslag för att förbättra rättsväsendets serviceförmåga, göra verksamheten smidigare och främja tillgången till rättigheter.

Sammandrag

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att stärka rättsstaten och utveckla rättsväsendet.

Utgångspunkter

Enligt punkt 3.3.1 i statsminister Sanna Marins regeringsprogram ”inleds under valperioden ett projekt för att bedöma utvecklingstrenderna inom rättsskipningen och ändamålsenligheten hos den nuvarande strukturen hos domstolsväsendet”. Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp för utveckling av rättskipningen. Arbetsgruppens bedömningspromemoria (justitieministeriets publikationer, betänkanden och utlåtanden 2022:39) bygger upp en grund för rättspolitiken för kommande regeringsprogram och regeringsperioder.

I enlighet med uppdraget för arbetsgruppen för utveckling av rättskipningen låg tyngdpunkten för bedömningen dels på att jämlikt tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, dels på avvägningen av de utvecklingstrender som påverkar domstolarnas rättskipning. Syftet med bedömningen av domstolsväsendet, utvecklingstrenderna inom rättsskipningen och ändamålsenligheten hos den nuvarande strukturen hos domstolsväsendet var att förutse domstolarnas uppgifter i utvecklandet av domstolsorganisationen och utformningen av andra konkreta utvecklingsobjekt i framtiden.

Utöver rapporten från arbetsgruppen för utveckling av rättskipningen har man under denna regeringsperiod låtit genomföra ett omfattande forskningsprojekt om rättsstaten. Dessutom har justitieministeriet berett statsrådets redogörelse om rättsväsendets resursläge och säkerställandet av de resurser som en fungerande rättsstat förutsätter. Med tanke på temat en fungerande rättsstat är också redogörelsen för den inre säkerheten som lämnades till riksdagen i maj 2022 av betydelse. De resurslösningar som följer av redogörelserna framskrider i ram- och budgetprocesserna i enlighet med kommande politiska beslut.

Mer om ämnet