Hallituksen esitys laiksi valtakunnallisesta oikeusapu- ja edunvalvontavirastosta

OM050:00/2021 Säädösvalmistelu

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi valtakunnallisesta virastosta, jonka tehtävänä on oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM050:00/2021

Asianumerot VN/21072/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 6.4.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 6.4.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi Oikeuspalveluvirastosta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 27.8.2021
  • Ei annettu istuntokaudella

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi uudesta valtakunnallisesta virastosta, jonka tehtävänä on oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Nykyiset kuusi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä lakkaisivat. Oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot sekä toimipaikat säilyisivät edelleen. Virastolla olisi valtakunnallinen toimivalta hallinto- ja tukitehtävissä ja siitä tulisi itsenäinen kirjanpitoyksikkö. Nykyisin oikeusministeriöllä olevat keskushallintotehtävät siirrettäisiin virastolle. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Maaria Rubanin, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 140
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi uudesta valtakunnallisesta virastosta, jonka tehtävänä on oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Nykyiset kuusi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit lakkaisivat.

Tarkoituksena on säilyttää nykyinen valtakunnallinen ja monipaikkainen organisaatio. Virastolla olisi valtakunnallinen ja verkostomainen toimivalta hallinto- ja tukitehtävissä. Nykyisin oikeusministeriöllä olevat keskushallintotehtävät siirrettäisiin virastolle ja virastosta muodostettaisiin uusi kirjanpitoyksikkö.

Oikeusministeriö huolehtisi edelleen sille kuuluvista valtioneuvostotason tehtävistä, kuten hallinnonalan talousarviomenettelystä, strategisista linjauksista sekä säädösvalmistelusta.

Tiivistelmä

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi valtakunnallisesta virastosta, jonka tehtävänä on oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen.

Lähtökohdat

Valtionhallinnon organisaatioita kehitetään kohti yhtenäisempää ohjaus- ja virastomallia. Valtiovarainministeriön vuonna 2015 valmistuneessa keskushallinnon virastorakennetta koskevassa selvityksessä ”Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta” (VM:n julkaisuja 3/2015) on muun ohella ehdotettu tuomioistuinviraston, valtakunnallisen ulosottoviraston ja oikeusapuviraston perustamista. Syyttäjälaitos aloitti toimintansa yhtenä virastona 1.10.2019, keskushallintovirastona toimiva tuomioistuinvirasto 1.1.2020 ja yhtenä virastona toimiva Ulosottolaitos 1.12.2020.

Oikeusaputoimistoissa toteutettiin 1.10.2016 lukien organisaatiouudistus, jossa oikeusaputoimistoista muodostettiin kuusi virastoina toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Uudistuksessa oikeusavun ja edunvalvonnan hallinnollisia tehtäviä keskitettiin piirien hallinnollisille yksiköille. Uudistuksen taustalla oli ajatus, että uudistus toimisi ensimmäisenä vaiheena mahdollisen yhden viraston perustamiselle. (Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus, Mietintöjä ja lausuntoja 25/2014 ja Lausuntotiivistelmä 6/2014).

Vuonna 2017 oikeusministeriö teetti selvityksen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta. Selvitysmiehet esittivät valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksestä annetuissa lausunnoissa viraston perustamista kannatettiin yleisesti, mutta uudistuksen todettiin tarvitsevan vielä tarkempaa selvitystä. (Kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua – Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta, Mietintöjä ja lausuntoja 62/2017 ja lausunto-tiivistelmä 2019:19).

Vuonna 2020 oikeusministeri asetti selvityshenkilön selvittämään edellä mainitun selvityksen pohjalta tarkemmin viraston perustamiseen liittyviä seikkoja. Selvityksessä esitettiin perustettavaksi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto, joka olisi päällikkövirasto ja joka muodostuisi keskushallinnosta sekä oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoista. Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen toimipaikkaverkostoon ja niiden itsenäiseen asemaan toimeksiantojen hoitamisessa ei esitetty muutoksia. Virastoon ehdotettiin perustettavaksi hallinnon, talouden ja kehittämisen vastuualueet sekä oikeusavun ja edunvalvonnan toimialajohtajien toiminnot. Talous- ja velkaneuvonta säilyisi oikeusaputoimistojen yhteydessä. (Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto - selvitys perustamisesta, Selvityksiä ja ohjeita 2020:19).

Hallituksen esitys valmistellaan osana oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset –viraston perustamishanketta, jonka oikeusministeriö on asettanut ajalle 6.4.2021 – 31.12.2022.

Lisää aiheesta