Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa valmisteleva työryhmä

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa valmisteleva työryhmä

OM014:00/2020 Toimielin

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa esitetään laadittavaksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma. Oikeusministeriö on vastuussa ohjelman laatimisen koordinaatiosta. Ohjelma valmistellaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM014:00/2020

Asianumerot VN/14733/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.1.2020 – 30.4.2023

Asettamispäivä 28.1.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma

Tavoitteet ja tuotokset

Pääministeri Marinin hallitusohjelman kohdan 3.3 tavoite 4 "turvallinen oikeusvaltio" keskittyy mm. rikosuhrien aseman parantamiseen. Yhdeksi keinoksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi mainitaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on

1) valmistella naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman painopistealueet;
2) suunnitella ja toteuttaa työpajat, joiden pohjalta valmistellaan ohjelman toimenpide-ehdotukset;
3) valmistella yhdessä Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyn toimikunnan kanssa ehdotukset GREVIOn suositusten sisällyttämisestä ohjelmaan siltä osin kuin suositukset koskevat ohjelman painopistealueita;
4) laatia naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma ja sitä koskeva toimeenpanosuunnitelma;
5) seurata ohjelman toimeenpanoa;
6) raportoida työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle.

Tiivistelmä

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa esitetään laadittavaksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma. Oikeusministeriö on vastuussa ohjelman laatimisen koordinaatiosta. Ohjelma valmistellaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lähtökohdat

Oikeusministeriö on vastuussa torjuntaohjelman laatimisen koordinaatiosta. Ohjelma valmistellaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Ministeriö asetti 28.1.2020 työryhmän huolehtimaan ohjelman valmistelusta sekä sitä koskevasta toimeenpanosuunnitelmasta. Työryhmän tehtävänä on myös seurata ohjelman toimeenpanoa. Työryhmä raportoi työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle.

Ohjelman valmistelussa huomioidaan muu samaa teemaa koskeva käynnissä oleva valmistelu. Valmistelussa tehdään yhteistyötä valtioneuvoston asettaman naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (STM 103:00/2016) kanssa. Toimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata Euroopan neuvoston yleissopimuksen toimeenpanoa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, jäljempänä Istanbulin sopimus (SopS 53/2015), joka astui Suomessa voimaan elokuussa 2015. Tähän liittyen huomioidaan myös Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa valvovan asiantuntijaryhmä GREVIOn Suomelle antamat suositukset.

Lisätietoja

Lisää aiheesta