Arbetsgruppen för beredningen av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

Arbetsgruppen för beredningen av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

OM014:00/2020 Organ

Statsminister Marins regeringsprogram innehåller ett program för bekämpning av våld mot kvinnor. Justitieministeriet ansvarar för samordningen av arbetet. Programmet bereds förvaltningsövergripande.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM014:00/2020

Ärendenummer VN/14733/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 28.1.2020 – 30.4.2023

Datum för tillsättande 28.1.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Ett åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor utarbetas

Mål och resultat

Mål 4 ”En trygg rättstat” under punkt 3.3 i statsminister Marins regeringsprogram handlar bland annat om att förbättra brottsoffrens ställning. En av metoderna för att uppnå detta mål är programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Arbetsgruppen tillsätts av justitieministeriet och har till uppgift att

1) bereda programmet för bekämpning av våld mot kvinnor,
2) planera och ordna workshoppar som grund för beredningen av förslagen till programåtgärder,
3) i samarbete med kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet bereda förslag om hur GREVIO-rekommendationerna, till den del de gäller programmets prioriterade områden, skulle kunna ingå i programmet,
4) utarbeta ett program för att bekämpa våld mot kvinnor och sätta upp en plan för genomförandet,
5) följa upp genomförandet av programmet,
6) rapportera om arbetet till ministergruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet.

Sammandrag

Statsminister Marins regeringsprogram innehåller ett program för bekämpning av våld mot kvinnor. Justitieministeriet ansvarar för samordningen av arbetet. Programmet bereds förvaltningsövergripande.

Utgångspunkter

Beredningen av programmet samordnas av justitieministeriet. Programmet bereds förvaltningsövergripande. Ministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta programmet och sätta upp en plan för hur programmet ska genomföras. Dessutom har arbetsgruppen till uppgift att sköta uppföljningen av programmet. Arbetsgruppen ska rapportera om arbetet till ministergruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet.

När man bereder programmet beaktar man också andra pågående åtgärder som gäller samma tema. Beredningen sker i samarbete med den kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet som har tillsatts av statsrådet (SHM 103:00/2016). Kommissionen har till uppgift att främja och följa upp genomförandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, dvs. Istanbulkonventionen (FördrS 53/2015), som trädde i kraft i Finland i augusti 2015. Samtidigt ska man också beakta de rekommendationer som Finland fått av den GREVIO-expertgrupp som övervakar efterlevnaden av konventionen.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Våld mot kvinnor bekämpas med ett flertal åtgärder

JM Pressmeddelande 22.10.2020 10.43