LAKE-työryhmä

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä 2019-2023

OM032:00/2019 Kehittäminen

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä tehtävänä on huolehtia ministeriöiden välisestä yhteistyöstä lainvalmistelun kehittämisessä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM032:00/2019

Asianumerot VN/4853/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.10.2019 – 30.9.2023

Asettamispäivä 14.10.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on: 
- edistää hallitusohjelmaan sisältyvien lainvalmistelun laatua koskevien kirjausten toteutumista 
- seurata lainsäädäntöohjelman ja -suunnitelman toteutumista
- edistää lainvalmisteluohjeiden ja hyvän lainvalmistelumenettelyn periaatteiden noudattamista ja hyvien käytäntöjen leviämistä lainvalmistelussa 
- tehdä aloitteita säädösvalmistelun kehittämisestä 
- arvioida lainvalmistelun yhteensovittamis- ja priorisointitarpeita valtioneuvostotasolla 
- tehdä aloitteita lainvalmisteluun liittyviksi tutkimus- ja selvityshankkeiksi  suunnitella ministeriöiden valmistelijoille ja asiantuntijoille tilaisuuksia ajankohtaisista säädösvalmisteluun liittyvistä aiheista.
-toimia aktiivisesti paremman sääntelyn EU- ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi
- tiivistää kansallisen ja EU:n paremman sääntelyn välistä keskusteluyhteyttä sekä
- raportoida kansliapäällikkökokoukselle lainvalmistelun yhteensovittamisessa ja laadussa havaituista haasteista ja tehdä ehdotuksia valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämiseksi

Tiivistelmä

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä tehtävänä on huolehtia ministeriöiden välisestä yhteistyöstä lainvalmistelun kehittämisessä.

Lähtökohdat

Oikeusministeriön toimialaan kuuluu valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu puolestaan pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa. Käytännössä oikeusministeriö pitkälti vastaa lainvalmistelun ohjauksesta ja lainvalmistelukoulutuksen kehittämisestä.

Valtioneuvostossa on useina hallituskausina asetettu poikkihallinnollisia työryhmiä huolehtimaan yhteistyöstä sääntelyn kehittämisessä (SÄKE-ryhmät vuosina 2003-2011, säädöspolitiikan yhteistyöryhmä vuosina 2011-2015 ja lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä 2015-2019). Erityisesti EU- ja kansainvälisessä toiminnassa ja lainvalmistelun laadun kehittämisessä yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa on ollut tiivistä. Ministeriöiden välistä yhteistyötä ja pitkäjänteistä lainvalmistelun kehittämistä pidetään oikeusministeriöissä tärkeänä.

Hallitusohjelmaan sisältyy useita lainvalmistelun kehittämistä ja lainvalmistelun laadun parantamista koskevia kirjauksia. Kirjaukset koskevat lakiesitysten perustuslainmukaisuuden sekä vaikutusten arviointien tehostamista ja laajentamista, lainvalmistelijoiden perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistamista, valtioneuvostotasoisen jälkivaikutusarviointijärjestelmän laatimista ja paremman sääntelyn kokonaisvaltaisen toimintaohjelman laatimista.