LAKE-työryhmä

Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen 2019-2023

OM032:00/2019 Projekt

Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen svarar för samarbetet mellan ministerierna vid utveckling av lagberedningen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM032:00/2019

Ärendenummer VN/4853/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 15.10.2019 – 30.9.2023

Datum för tillsättande 14.10.2019

Mål och resultat

Arbetsgruppen ska
- främja genomförandet av regeringsprogrammets mål som gäller lagberedningens kvalitet
- följa genomförandet av lagstiftningsprogrammet och lagstiftningsplanen
- främja iakttagandet av lagberedningsanvisningarna och principerna för ett gott lagberedningsförfarande samt spridandet av god praxis
- ta initiativ till utveckling av lagberedningen
- bedöma behovet av att samordna och prioritera lagberedningsfrågor på statsrådsnivå
- ta initiativ till forsknings - och utredningsprojekt som hänför sig till lagberedning
- planera evenemang för ministeriernas beredare och sakkunniga om aktuella lagberedningsfrågor
- aktivt arbeta för att stärka EU-samarbetet och det internationella samarbetet i frågor som gäller bättre lagstiftning
- intensifiera dialogen mellan den nationella verksamheten för bättre lagstiftning och EU:s agenda för bättre lagstiftning
- rapportera till kanslichefsmötet om de utmaningar som konstaterats i samband med samordningen och kvaliteten på lagberedningen och lägga fram förslag till utveckling av statsrådets lagberedning

Sammandrag

Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen svarar för samarbetet mellan ministerierna vid utveckling av lagberedningen.

Utgångspunkter

Till justitieministeriets ansvarsområde hör att utveckla lagberedningen i statsrådet. Statsrådets kansli ska biträda statsministern i den allmänna ledningen av statsrådet samt i samordningen av regeringens och riksdagens arbete. I praktiken svarar justitieministeriet till en stor del för styrningen av lagberedningen och utvecklingen av lagberedningsutbildningen. Statsrådet har under flera regeringsperioder tillsatt förvaltningsövergripande arbetsgrupper för att främja samarbetet vid utvecklingen av lagstiftningen (arbetsgrupperna för utveckling av lagberedning åren 2003-2011, samarbetsgruppen för författningspolitik åren 2011-2015 och samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen 2015-2019). Speciellt i ärenden som gäller EU och internationell verksamhet samt utveckling av lagberedningens kvalitet har man haft ett nära samarbete med arbets- och näringsministeriet och statsrådets kansli. Justitieministeriet anser att samarbetet mellan ministerierna och långsiktig utveckling av lagberedningen är mycket viktiga frågor. I regeringsprogrammet ingår flera åtgärder för att utveckla lagberedningen och förbättra lagberedningens kvalitet. Åtgärderna syftar till att stödja och förbättra lagförslagens grundlagsenlighet och konsekvensbedömningar, stärka lagberedarnas kompetens i frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna, skapa ett system för bedömning av konsekvenserna i efterhand på statsrådsnivå och utarbeta ett omfattande handlingsprogram för bättre lagstiftning.