Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu

OM045:00/2021 Säädösvalmistelu

Saatetaan ajan tasalle julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevat säännökset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM045:00/2021

Asianumerot VN/18255/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.8.2021 – 30.11.2022

Asettamispäivä 17.8.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Kalle Mäenpää, lainsäädäntöneuvos
puh. 029 515 0063
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistaminen.

Hankkeessa arvioidaan julkisyhteisön vahingonkorvauslain mukaista sekä julkisiin palveluihin liittyvää korvausvastuuta kuin myös vapaudenmenetysten, pakkokeinojen ja poliisin toimivaltuuksien käyttämisestä aiheutuneen vahingon korvaamista. Tarkastelun kohteena ovat lisäksi mahdollinen tarve säätää julkisyhteisön toiminnassa perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta sekä viranomaisen harjoittamasta virheellisestä tai laiminlyödystä neuvonnasta aiheutuneesta vahingosta.

Tiivistelmä

Saatetaan ajan tasalle julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevat säännökset.

Lähtökohdat

Hanke liittyy vuonna 1998 aloitettuun vahingonkorvauslain uudistamiseen. Henkilövahinkojen korvaamista koskeva sääntely uudistettiin vuoden 2006 alusta.

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta on oikeusministeriön antaman toimeksiannon perusteella selvitetty vuonna 2010 valmistuneessa selvityksessä (OM Selvityksiä ja ohjeita 59/2010). Selvityksestä saaduista lausunnoista on laadittu tiivistelmä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 10/2011).

Esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistuksessa (Komiteanmietintö 2009:2) sekä kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisessa henkilöön kohdistuvissa palveluissa (OM Mietintöjä ja lausuntoja 13/2011, 2020:3 ja 2020:18) katsottiin, että näitä koskevia vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä tulisi käsitellä osana julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun uudistamista.

Lisätietoja

Lisää aiheesta