Offentliga samfunds skadeståndsansvar

OM045:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Uppdatering av bestämmelserna om offentliga samfunds skadeståndsansvar.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM045:00/2021

Ärendenummer VN/18255/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 17.8.2021 – 30.11.2022

Datum för tillsättande 17.8.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Kalle Mäenpää, lainsäädäntöneuvos
tel. 029 515 0063
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att se över lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar.

I projektet bedöms offentliga samfunds skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen och i anslutning till offentliga tjänster samt vid skada i samband med användningen av frihetsberövande, tvångsmedel och polisens befogenheter. Arbetsgruppen ska särskilt utreda om ska föreskrivas om ersättning för kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna eller de mänskliga rättigheterna som orsakats i ett offentligt samfunds verksamhet eller felaktig eller försummad rådgivning från ett offentligt samfund.

Sammandrag

Uppdatering av bestämmelserna om offentliga samfunds skadeståndsansvar.

Utgångspunkter

Projektet hänför sig till den omfattande reformen av skadeståndslagen, som inleddes 1998. Regleringen om ersättning av personskador sågs över vid ingången av 2006.

Ett offentligt samfunds skadeståndsansvar har tidigare på uppdrag av justitieministeriet utretts i en utredning som blev färdig 2010 (JM utredningar och anvisningar 59/2010). Remissvaren om utredningen finns samlade i form av ett sammandrag (JM Betänkanden och utlåtanden 10/2011).

I totalreformen av förundersökningslagen, tvångsmedelslagen och polislagen (kommittébetänkande 2009:2) samt i arbetet för att förbättra konsument- och kundskyddet i fråga om tjänster som riktar sig till personer (JM betänkanden och utlåtanden 13/2011, 2020:3 och 2020:18) ansågs att dessa skadeståndsrättsliga frågor bör behandlas som en del av reformen av offentliga samfunds skadeståndsansvar.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet