Osaavat-hanke

Osaavat-hanke

OM023:00/2021 Kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää kansallista koordinaatiota ja tiedonvaihtoa, vahvistaa
ammattilaisten osaamista, kehittää tiedonkeruuta sekä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan
roolia viharikosten vastaisessa työssä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM023:00/2021

Asianumerot VN/6900/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2021 – 31.3.2023

Asettamispäivä 1.4.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen toiminta jakautuu viiteen toimintakokonaisuuteen.

Hankekokonaisuus 1: Hankkeen koordinaatio ja hallinto

Vastuutahot: Oikeusministeriö ja muut kumppanit

Hankekokonaisuuteen kuuluu hankkeen yleinen koordinaatio ja hallinto, mukaan lukien
taloudellinen seuranta ja jatkuva raportointi komission hankeportaalissa.

Toiminnot:
• Hankkeen ohjausryhmän kokoukset
• Väliraportointi
• Hankkeen sisäinen ja ulkoinen arviointi

Hankekokonaisuus 2: Viharikosten vastaisen työn osaamiskeskuksen pilotointi

Vastuutaho: Oikeusministeriö

Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää kansallista koordinaatiota ja tukea eri toimijoita viharikosten vastaisessa työssä. Hankekokonaisuudessa konseptoidaan viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskus ja pilotoidaan keskuksen toimintoja. Lisäksi arvioidaan osaamiskeskuksen konseptin ja toimintojen toimivuutta.

Toiminnot:
• Kartoitus vastaavista osaamiskeskuksista
• Kansainvälinen opintovierailu
• Ehdotus osaamiskeskuksen konseptiksi
• Policy briefit vihapuheesta ja viharikoksista
• Kansallisen verkoston perustaminen ja sen kokoukset
• Koulutukset rikosuhripalveluille ja oikeusaputoimistoille

Hankekokonaisuus 3: Koulutussektorin viranomaisten osaamisen vahvistaminen

Vastuutaho: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Hankekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa koulutussektorin viranomaisten osaamista
ja lisätä ymmärrystä johtajuuden merkityksestä turvallisen, rasismista ja häirinnästä
vapaan koulun luomisessa. Hankekokonaisuudessa tuotetaan käytännönläheinen
opas rasismin ja häirinnän käsittelemiseen oppilaitoksissa sekä toteutetaan kampanja
tietoisuuden lisäämiseksi rasismin ja häirinnän ilmenemisestä oppilaitoksissa.

Toiminnot:
• Mentorointiohjelma oppilaitosten johdolle (esim. rehtorit)
• Koulutukset opinto-ohjaajille ja oppilashuollon työntekijöille (mm. koulukuraattorit)
• Opas rasismin ja häirinnän käsittelemiseksi oppilaitoksissa
• Sosiaalisen median kampanja

Hankekokonaisuus 4: Poliisin osaamisen vahvistaminen viharikosten vastaisessa
työssä

Vastuutahot: sisäministeriö

Hankekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa poliisin osaamista viharikosten vastaisessa
työssä. Osaamisen vahvistaminen tapahtuu materiaalin tuottamisen sekä koulutusten
avulla.

Toiminnot:
• Materiaalit paikallispoliisille viharikoksista (mm. vihapuhenarratiivit ja paikalliset
viharikostilastot)
• Koulutukset paikallispoliisin johdolle
• Poliisin aiemman viharikoskoulutuksen arviointi
• Koulutukset paikallispoliisille
• Suunnitelma koulutusten toteuttamisesta jatkossa

Hankekokonaisuus 5: Tiedonkeruun kehittäminen viharikoksista ja häirinnästä

Vastuutahot: oikeusministeriö, Anti-Racist Forum ry

Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää tiedonkeruuta viharikoksista ja häirinnästä.
Hankekokonaisuudessa tehdään tutkimus viharikosten tekijöistä ja selvitetään
muiden kuin rikosoikeudellisten menetelmien käyttöä viharikoksiin puuttumisessa. Lisäksi
hankekokonaisuudessa jatketaan vihatekojen raportointiin kehitetyn työkalun jalkauttamista.

Toiminnot:
• Tutkimus viharikosten tekijöistä ja muista kuin rikosoikeuden menetelmistä viharikoksiin
puuttumisessa
• Kansainvälinen työpaja muista kuin rikosoikeuden menetelmistä viharikoksiin
puuttumisessa
• Vihatekojen raportoinnin kehittäminen, erityisesti antisemitismi ja islamofobia
• Turvallisuuskävelyt

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää kansallista koordinaatiota ja tiedonvaihtoa, vahvistaa
ammattilaisten osaamista, kehittää tiedonkeruuta sekä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan
roolia viharikosten vastaisessa työssä.

Lähtökohdat

Vihapuhe ja viharikokset ovat yhteiskunnallinen ongelma siitä huolimatta, että niiden
tunnistamiseksi, puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on tehty monia toimia mm. oikeusministeriön koordinoimissa hankkeissa. Viime vuosina Against Hate- ja Tiedolla vihaa vastaan –hankkeissa on mm. kehitetty tiedonkeruuta ja paikallistason yhteistyötä.

Monet kansainväliset ihmisoikeustilannetta valvovat tahot ovat kiinnittäneet huomiota
vihapuheen lisääntymiseen ja kehottaneet Suomea tehostamaan toimiaan. Ammatti-laisten osaamisen ja eri toimijoiden välisen koordinaation kehittäminen ovat aiheita, joihin Suomea on kehotettu kiinnittämään huomiota.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu monia viharikoksiin ja vi-hapuheeseen liittyviä toimia, kuten syrjintä- ja viharikostilanteen seurannan edistämi-
nen ja poikkihallinnolliset toimenpiteet järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen puuttumiseksi. Osaavat-hankkeen toimet toteuttavat hallitusohjelman tavoitteita.

Lisää aiheesta