Projektet Kompetenta

Projektet Kompetenta

OM023:00/2021 Projekt

Projektet syftar till att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier särskilt genom att utveckla kompetensen hos yrkespersoner inom olika branscher.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM023:00/2021

Ärendenummer VN/6900/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.4.2021 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 1.4.2021

Mål och resultat

Projektet är indelat i fem insatsområden.

Projektblock 1: Samordning och administration av projektet
Ansvariga parter: Justitieministeriet och övriga samarbetspartner

Till projektblocket hör allmän samordning och förvaltning av projektet, inklusive ekonomisk uppföljning och regelbunden rapportering i kommissionens projektportal.

Verksamhet
• Möten för projektets styrgrupp
• Mellanrapporter
• Intern och extern utvärdering av projektet

Projektblock 2: Pilotförsök med ett kompetenscenter för arbetet mot hatbrott
Ansvarig part: Justitieministeriet

Syftet med projektblocket är att utveckla den nationella samordningen och stödja olika aktörer i arbetet mot hatbrott. I projektblocket koncipieras ett kompetenscenter för arbetet mot hatbrott och diskriminering och görs ett vägledande försök med centret. Dessutom utvärderas hur kompetenscentrets koncept och verksamhet fungerar i praktiken.
Verksamhet
• Kartläggning av motsvarande kompetenscentra
• Internationellt studiebesök
• Förslag till koncept för kompetenscentret
• Policy briefings om hatretorik och hatbrott
• Inrättande av ett nationellt nätverk och dess möten
• Utbildningar för stödtjänster för brottsoffer och rättshjälpsbyråer

Projektblock 3: Stärkande av kompetensen hos myndigheterna inom utbildningssektorn
Ansvarig part: Diskrimineringsombudsmannens byrå

Syftet med projektblocket är att stärka kunnandet hos myndigheterna inom utbildningssektorn och öka förståelsen för ledarskapets betydelse när det gäller att skapa en trygg skola som är fri från rasism och trakasserier. I projektblocket utarbetas en praktisk handledning för hur rasism och trakasserier ska behandlas vid läroanstalter och genomför en kampanj för att öka medvetenheten om förekomsten av rasism och trakasserier vid läroanstalter och skolor.

Verksamhet
• Mentorprogram för läroanstalternas ledning (t.ex. rektorer)
• Utbildningar för studiehandledare och anställda inom elevvården (bl.a. skolkuratorer)
• Handledning för hantering av rasism och trakasserier vid läroanstalter
• Kampanj i sociala medier

Projektblock 4: Stärkande av polisens kompetens i arbetet mot hatbrott
Ansvarig part: inrikesministeriet

Syftet med projektblocket är att stärka polisens kompetens i arbetet mot hatbrott. Kompetensen stärks genom produktion av material samt genom utbildningar.

Verksamhet
• Material till den lokala polisen om hatbrott (bl.a. narrativa framställningar om hatretorik och lokal statistik om hatbrott)
• Utbildningar för ledningen för den lokala polisen
• Bedömning av polisens tidigare hatbrottsutbildning
• Utbildningar för den lokala polisen
• Plan för hur utbildningarna ska genomföras i framtiden

Projektblock 5: Utveckling av datainsamlingen om hatbrott och trakasserier
Ansvariga parter: justitieministeriet, Anti-Racist Forum ry

Syftet med projektblocket är att utveckla insamlingen av information om hatbrott och trakasserier. I projektblocket görs en undersökning om förövare av hatbrott och utreds användningen av andra än straffrättsliga förfaranden för att ingripa i hatbrott. Dessutom fortsätter projektblocket att förankra det verktyg som tagits fram för rapporteringen om hatmotiverade gärningar.

Verksamhet
• Undersökning om förövare av hatbrott och andra än straffrättsliga metoder för att ingripa i hatbrott
• Internationell workshop om andra metoder än straffrättsliga förfaranden för att ingripa i hatbrott
• Utveckling av rapporteringen om hatmotiverade gärningar, särskilt antisemitism och islamofobi
• Trygghetsvandringar

Sammandrag

Projektet syftar till att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier särskilt genom att utveckla kompetensen hos yrkespersoner inom olika branscher.

Utgångspunkter

Hatretorik och hatbrott är ett samhälleligt problem trots att ett stort antal åtgärder har vidtagits för att identifiera, ingripa i och förebygga dem, bland annat i projekt samordnade av justitieministeriet. Under de senaste åren har man till exempel inom projekten Against Hate och Fakta mot hat utvecklat förfaranden för datainsamling och ökat samarbete på lokal nivå.

Många internationella instanser som övervakar människorättssituationen har fäst uppmärksamhet vid ökad rasism och diskriminering, och uppmanat Finland att effektivisera sina åtgärder. Utveckling av yrkeskompetensen och samordningen mellan olika aktörer är teman som Finland har uppmanats att uppmärksamma.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ingår många åtgärder mot hatbrott och hatretorik, såsom att främja uppföljningen av diskriminering och hatbrott, att vidta förvaltningsövergripande åtgärder för att ingripa i systematiska trakasserier, hot och svartmålning. Åtgärderna inom projektet förverkligar regeringsprogrammets mål.

Mer om ämnet