Oikeusasiat Suomen EU-puheenjohtajakaudella

Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2019.

Suomen EU-puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen.

Suomi on puheenjohtajamaana sitoutunut edistämään avoimuutta, hyvää hallintoa ja parempaa sääntelyä.

Oikeusvaltio ja yhteiset arvot

Työtä unionin yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi tehdään Suomen puheenjohtajakaudella myös oikeussektorilla. 

EU-maiden oikeusministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta Helsingin epävirallisessa ministerikokouksessa 18.-19.7.2019. Suomen puheenjohtajakaudella edistetään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa. Joulukuussa 2019 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun EU:n perusoikeuskirja liitettiin Lissabonin sopimuksella unionin perussopimuksiin. Suomi tekee puheenjohtajakaudellaan tiivistä yhteistyötä EU:n perusoikeusviraston kanssa.

Kuluttajan oikeuksien vahvistamiseksi sisämarkkinoilla Suomen puheenjohtajakaudella jatketaan neuvotteluja direktiivistä, jolla luotaisiin uusi eurooppalainen oikeussuojakeino, edustajakanne. Tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä kärsimistään menetyksistä silloin, kun elinkeinonharjoittaja on rikkonut kuluttajan oikeuksia suojaavaa lainsäädäntöä.

Kokonaisturvallisuuden vahvistaminen

Kansalaisten kokonaisturvallisuus edellyttää koko rikosprosessiketjun tehokkuutta. Rikosoikeudellisen yhteistyön alalla on vahvistettava vastavuoroista tunnustamista ja keskinäistä luottamusta. Puheenjohtajakaudella keskustellaan EU:n korruption vastaisen toimien tehokkuudesta, jatketaan Euroopan syyttäjänviraston valmisteluja ja linjataan jatkotoimista rikosten uhrien aseman parantamiseksi.

Agendalla on myös useita digitalisaatiokehitykseen liittyviä asioita.

Yhteystiedot

Eeva Aittoniemi, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Esikunta, EU- ja kansainväliset asiat kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat  Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto  Puhelin:0295150170   Sähköpostiosoite:


Katja Huumo, viestintäjohtaja 
oikeusministeriö, Esikunta, Viestintä Puhelin:0295150113   Sähköpostiosoite:

Tiedotteet ja uutiset