Rättsfrågor under Finlands EU-ordförandeskap

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019.

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.

Finland har som ordförandeland förbundit sig till att främja öppenhet, god förvaltning och bättre lagstiftning.

Rättsstaten och gemensamma värden

Under Finlands ordförandeskap arbetar man också inom rättssektorn för att stärka unionens gemensamma värden och rättsstatsprincipen

Vid sitt informella möte i Helsingfors 18–19.7.2019 förde EU-ländernas justitieministrar diskussion om hur rättsstatsprincipen ska stärkas. Under Finlands ordförandeskap främjar man också genomförandet av den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I december 2019 har det gått tio år sedan EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna genom Lissabonfördraget fogades till Europeiska unionens fördrag. Under sitt ordförandeskap samarbetar Finland tätt med EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

För att stärka konsumenternas rättigheter på den inre marknaden under Finlands ordförandeskap fortsätter förhandlingarna om direktivet för att införa ett nytt europeiskt rättsmedel, grupptalan. Målet är att stärka konsumenternas möjligheter att få gottgörelse för sina förluster om en näringsidkare har brutit mot den lagstiftning som skyddar konsumentens rättigheter.

Stärkande av övergripande säkerhet

Medborgarnas övergripande säkerhet förutsätter att hela straffprocesskedjan är effektiv. På området för straffrättsligt samarbete måste man stärka det ömsesidiga erkännandet och det ömsesidiga förtroendet. Under ordförandeskapet diskuteras effektiviteten i EU:s åtgärder mot korruption, man fortsätter att förbereda den europeiska åklagarmyndigheten och drar upp riktlinjer för fortsatta åtgärder för att förbättra brottsoffers ställning.

På agendan står också flera frågor som rör den digitala utvecklingen.

Evenemang – EU-ordförandeskap 2019

Bekanta dig med evenemang på EU2019.FI

Kontaktinformation

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Staben, EU-ärenden och internationella ärenden internationellt samarbete, allmänna frågor  Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  Telefon:0295150170   E-postadress:


Katja Huumo, kommunikationsdirektör 
justitieministeriet, Staben, Kommunikation Telefon:0295150113   E-postadress:

Nyheter

Experter på bekämpning av människohandel samlas i Bryssel

IM JM
Pressmeddelande 3.12.2019 10.10