Vapaa! - Fri! -hanke

OM011:00/2021 Kehittäminen

Oikeusministeriössä on käynnistetty sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen ikäohjelmaan 2030 liittyvä ja oikeusministeriön koordinoiman demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa tukeva Vapaa! – Fri! -hanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistoiminnan asemaa ikääntyvässä yhteiskunnassa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM011:00/2021

Asianumerot VN/3215/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.2.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 16.2.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistyön asemaa ikääntyvässä yhteiskunnassa ja edistää vapaaehtoistyön kautta eri taustoista tulevien ikäihmisten ja muiden yhdenvertaisia edellytyksiä vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja julkisiin palveluihin.
Hankkeessa tehtävänä on selvittää vapaaehtoistyön tietopohjaa ja kehittää ratkaisuja ja malleja vapaaehtoistyön tukemiseksi, ja sen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön yhteistyössä sidosryhmien kanssa kehiteltyjä ratkaisuja ja malleja, joilla motivoidaan ja rohkaistaan ikäihmisiä osallistumaan vapaaehtoistyöhön sekä toisaalta sitoutetaan nuorempia ikäryhmiä mukaan toimintaan. Hankkeen tehtävänä on käynnistää viestintä-, kannustin- ja/tai koulutuskampanja hankkeen tavoitteiden edistämiseksi sekä selvittää tarve vapaaehtoistyön parissa toimivia eri sektoreita ja toimijoita yhteen tuovan yhteistyöfoorumin perustamiselle sekä käynnistää foorumin toiminta.
Lisäksi hankkeessa on tarkoitus valmistella tarvittavat suositukset mahdollisesti esiin nousevien vapaaehtoistyön tekemiseen liittyvien lainsäädännöllisten tai hallinnollisten esteiden ratkaisemiseksi. Näiden lisäksi hankkeessa voi syntyä muita malleja ja ratkaisuja, joilla voidaan vakiinnuttaa vapaaehtoistyön asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tiivistelmä

Oikeusministeriössä on käynnistetty sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen ikäohjelmaan 2030 liittyvä ja oikeusministeriön koordinoiman demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa tukeva Vapaa! – Fri! -hanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistoiminnan asemaa ikääntyvässä yhteiskunnassa.

Lähtökohdat

Vapaaehtoistoiminta on Suomessa laajaa, ja sen merkitys hyvinvoinnin lähteenä tunnustetaan yleisesti. Tutkijoiden arvioiden mukaan vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen merkityksen arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan entisestään. Myös ikäihmiset osallistuvat aktiivisesti vapaaehtoistyön tekemiseen; tuoreimman vapaa-ajan osallistuminen –tilaston mukaan melkein 30 prosenttia yli 65-vuotiaista on osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen 12 kuukauden aikana.

Erilaiset kansallisessa ikäohjelmassa tunnustetut toimintaympäristön muutokset, kuten väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, järjestösektorin rahoituksen muutokset ja teknologinen murros vaikuttavat kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua vapaaehtoistyöhön.

Myös meneillään olevalla Covid-19 – pandemialla on ollut vaikutuksia ikäihmisten tarvitsemaan ja tekemään vapaaehtoistyöhön. Iäkäs väestö on määritelty viruksen kannalta riskiryhmäksi, jota suojataan monenlaisin toimenpitein ja suosituksin. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että vapaaehtoistyöllä on vähemmän tekijöitä, ja kaikkia fyysisistä kohtaamista sisältäviä vapaaehtoistoiminnan muotoja ei ole pandemian aikana voitu toteuttaa. Toisaalta myös nuorempien ikäryhmien auttamishalu ja osallistuminen vapaaehtoistyön tekemiseen on lisääntynyt kriisin myötä. Kriisin jälkihoidon kannalta ja varautumisessa erilaisista toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin vaikutuksiin vapaaehtoistyön kannalta on tärkeää tukea ikääntyvien vapaaehtoistyön mahdollisuuksia, ja samalla saada nuoremmat ikäryhmät kiinnostumaan vapaaehtoistyön tekemisestä jatkossakin.

Lisää aiheesta