Parlamentaarinen vaalityöryhmä

Parlamentaarinen työryhmä selvittämään vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain sekä muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita

OM034:00/2019 Toimielin

Parlamentaarisen työryhmän tarkoituksena on selvittää vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain sekä tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet ja tehdä tarpeelliset muutosehdotukset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM034:00/2019

Asianumerot VN/8088/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.2.2020 – 31.5.2021

Asettamispäivä 20.2.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on:

1. Selvittää vaalilain (714/1998), puoluelain (10/1969) ja vaalirahoituslain (273/2009) sekä tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet ja tehdä tarpeelliset muutosehdotukset. Erityisesti tulee huomioida

a) Seuraavat hallitusohjelmassa mainitut asiat:
- Uudistetaan ehdokkaiden asettamista vaaleissa koskevia määräyksiä mahdollistamaan nykyistä monipuolisemmin erilaiset demokraattiset päätöksentekotavat siten kuin puolueen säännöissä tarkemmin määrätään;
- Kehitetään vaali- ja puoluerahoituksen ilmoittamista koskevia säännöksiä ja käytäntöjä sen varmistamiseksi, että ilmoitukset antavat oikean kuvan mahdollisia sidonnaisuuksia aiheuttavasta ulkopuolisesta rahoituksesta;
- Lisätään puolue- ja vaalirahoituksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vahvistamalla Valtiontalouden tarkastusviraston oikeutta valvoa ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia ja saada tätä varten tietoja kolmansilta osapuolilta;
- Selvitetään keinoja vahvistaa vaalirahoituksen ennakkotietojen ilmoittamista äänestäjille jo ennen vaaleja, helpottaa kampanjatilin perustamista ja tehostaa lakisääteistä lahjoituskattoa.

b) Eduskunnan lausuma edelliseltä vaalikaudelta (EK 14/2015 vp):
”Eduskunta edellyttää, että suomalaisen vaalijärjestelmän kehittämiseksi ja vaalilainsäädännön uudistamiseksi käynnistetään parlamentaarinen valmistelu, jossa otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot. Eduskunta painottaa, että valmistelun tulee olla avointa ja siinä tulee laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla parhaiten voidaan lisätä vaalijärjestelmämme toimivuutta ja nostaa äänestysaktiivisuutta, parantaa vaalien suhteellisuutta, pienentää ns. piilevää äänikynnystä ja turvata alueellinen edustavuus.”

c) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä (TrVM 1/2018 vp.) olevat ehdotukset koskien ehdokasmaksujen asemaa vaali- ja puoluerahoituksessa (”Uudet linjaukset tulee tehdä säädösmuutoksin”) ja kampanjakatosta (”Valiokunta pitää edelleen selvittämisen arvoisena ehdotusta toimivasta kampanjakatosta, joka tasaisi varainhankintaan liittyviä eroja ehdokkaiden välillä. Valiokunta ehdottaa, että hallitus tekee selvityksen asiasta”).

d) Valtioneuvoston kanslian oikeusministeriölle 25.1.2019 tekemä aloite puoluelain 9 §:n 1 momentin muuttamisesta siten, että siinä nykyistä yksiselitteisemmin todettaisiin, voiko puolue sopimuksin siirtää saamaansa valtionavustusta myös osakeyhtiölle tai säätiölle.

2. Laatia ehdotus kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajasta nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi sekä arvioida tarpeet kansalaisaloitejärjestelmän kehittämiseen myös muilta osin.

3. Tehdä muut tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset koskien edustuksellisen demokratian kehittämistä.

Tiivistelmä

Parlamentaarisen työryhmän tarkoituksena on selvittää vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain sekä tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet ja tehdä tarpeelliset muutosehdotukset.

Lisää aiheesta