Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Medlingsverksamheten lever och mår bra i Finland – utmaning att utveckla resurserna och kompetensen på lång sikt

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjustitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 8.48
Pressmeddelande 211/2022

En forskargrupp vid Östra Finlands universitet har kartlagt läget och framtidsmöjligheterna på medlingsfältet i Finland. Resultaten visar att medling utnyttjas i bred skala på olika livsområden och intresset för medling ökar. För att kunna kontrollera ökningen behövs dock kvalitetssäkring, bättre utbildning och kunskapsunderlag inom medling samt ett helhetsbetonat och strategiskt grepp vid utvecklingen av medling.

Medlingsfältet i Finland har utvecklats kraftigt under 2000-talet. I Finland finns flera hundra professionella medlare och flera tusen frivilliga medlare. Varje år avgörs genom medling över tiotusen brott och flera tusen olika tvister på olika livsområden – till exempel i domstolar, i skolor, på arbetsplatser, i familjeangelägenheter och i affärslivet. Utöver det används olika verksamhetsmodeller som liknar medling eller som bidrar till förlikning.

Medlarna är motiverade till och engagerade i medlingsarbetet och ser outnyttjade möjligheter inom medling. Det breda fältet av medlare är dock splittrat och oorganiserat. Utbildningen för medlare är inte homogen och det saknas enhetliga kvalitetsstandarder i branschen. För att man ska kunna infria medlingens löften behövs i Finland långsiktigt utvecklingsarbete och djupare samarbete mellan aktörerna i branschen.

”Aktörerna inom medling ser medling som en mycket bra lösning för det finländska samhället. Medborgarna känner dock inte till att många olika tvister kan lösas genom medling. Den här kännedomen bör ökas i Finland, även som en del av vår egen Finlandsbild”, konstaterar Lasse Peltonen, professor vid Östra Finlands universitet, som lett utredningen.

Till utredningens rekommendationer hör bland annat att inrätta ett kompetenscentrum för medling, att utföra ett bredbasigt strategiarbete inom medling, att utarbeta enhetliga etiska anvisningar för medling, att utveckla utbildningen om medling samt att säkerställa den regionala jämlikheten inom medlingstjänsterna. Att utveckla medlingen på lång sikt är aktuellt, eftersom den finansiering som beviljats av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som finansierat delområdena inom medling, ska överföras till statsbudgeten och ett förslag har lämnats in om att överföra medlingen i brottmål och vissa tvistemål till justitieministeriets förvaltningsområde.

Projektet för medlingens läge och möjligheter i Finland (SUSTIMA) genomfördes inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020. Projektet grundar sig på en skrivelse i statsminister Sanna Marins regeringsprogram om att stärka användningen av medling. Som material i utredningen användes 22 intervjuer med aktörer inom olika delområden av medling samt enkäter som besvarades av sammanlagt 535 medlingsaktörer.

Mer information: professor Lasse Peltonen, tfn 050 466 7204, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Tillbaka till toppen