Faktureringsanvisningar

Justitieministeriets adress för nätfakturor är

Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003702459747017
Nätfaktureringsoperatör: Posti Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: FI28768767

FO-nummer: 0245974-7
Momsnummer: FI02459747

Av fakturan ska framgå den upphandlande avdelningen eller enheten eller annan specificerande information. Fakturor som skapas via det elektroniska upphandlingssystemet ska innehålla beställningens nummer.

Om leverantören inte har tillgång till ett system som behövs för att producera nätfakturor, kan leverantören använda statens avgiftsfria nätfaktureringstjänst för att utarbeta och sända fakturan. Tjänstens inloggningssida samt anvisningar om användningen av tjänsten finns på adressen https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/statens-natfakturor/skicka-en-faktura-till-staten/#nar-du-fakturerar-staten.

Vi tar också emot elektroniska bilagor som hänför sig till fakturan tillsammans med nätfakturan. Allt övrigt material ska skickas till adressen: Justitieministeriet, PB 25, 00023 STATSRÅDET.

För närmare information om att ta emot nätfakturor, kontakta [email protected].