Informationsrätt

Till området för informationsrätt hör lagstiftningen om behandling av uppgifter. Till justitieministeriets förvaltningsområde hör särskilt den allmänna lagstiftningen om offentlighet i myndigheters verksamhet och om skyddet av personuppgifter.

I offentlighetslagstiftningen definieras rätten till att få uppgifter ur myndigheters handlingar samt myndigheters skyldighet att främja offentligheten i myndigheters verksamhet och god informationshantering. En god informationshantering inbegriper bland annat utvecklande av informationssäkerheten.

I personuppgiftslagen regleras lagring, användning, utlämning och annan lagenlig behandling av personuppgifter samt föreskrivs om den registrerades rättigheter.