Praktikant vid justitieministeriet

Vid justitieministeriet arbetar årligen drygt tio högskolepraktikanter och många av dem har fortsatt att arbeta hos oss efter praktiken. Under praktiken försöker vi planera arbetsuppgifterna så att de stöder studierna på bästa möjliga sätt. Praktikanterna får utföra varierande och utmanande arbetsuppgifter, till exempel inom lagberedning och inom olika projekt relaterade till regeringsprogrammet.

Det finns praktikmöjligheter för studerande inom många olika områden. Vi söker studerande bland annat inom juridik, samhällsvetenskap, statskunskap, förvaltning, pedagogik och kommunikation samt tradenomer.

Den som vill utföra sin högskolepraktik hos oss ska vara studerande, men det är inte nödvändigt med praktikstöd från universitetet eller högskolan. En säkerhetsutredning görs på sökanden som föreslås till praktiken. Sökanden behöver ge sitt samtycke till att en säkerhetsutredning görs (säkerhetsutredningslagen 726/2014).

Så här söker du praktikplats hos oss

Annonserna om justitieministeriets praktikplatser publiceras vid årsskiftet. Tidpunkten då praktiken inleds kan variera, men det vanligaste är att göra sin praktik på sommaren och hösten.

Vi meddelar om praktikplatser på

  • valtiolle.fi
  • Aarresaari - nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster

Hur praktikplatserna fördelar sig på olika områden varierar från år till år, så det lönar sig att följa platsannonserna! Dessutom meddelar vi om lediga praktikplatser på LinkedIn. Fråga också gärna din ämnesförening om möjligheten att ordna ett studiebesök till justitieministeriet.

Praktikanternas erfarenheter

Hanna Kaurala, Jutta Mikola, Riina Laitila, Edith Berden och Oona Kallio är högskolepraktikanter under sommarsäsongen 2023. De berättar hur det är att vara praktikant vid justitieministeriet.

Under höjdpunkterna på justitieministeriets Instagramkonto. kan du se och höra högskolepraktikanternas tankar och erfarenheter av praktiken 2023 och 2022. Praktikanterna har arbetat med personalförvaltning, EU-frågor och internationella frågor, kommunikation, offentlig rätt, straffrätt samt dataskydd inom justitieministeriet. Kolla in de mångsidiga presentationerna!

Hanna Kaurala (till vänster), Sara Illi och Jutta Mikola sitter och umgås under en kafferast.
Hanna Kaurala (till vänster), Sara Illi och Jutta Mikola sitter och umgås under en kafferast.
 

Hanna Kaurala
Kommunikationsenheten vid justitieministeriets stab
Helsingfors universitet, politik och kommunikation

”Praktiken vid justitieministeriet har gett mig en god överblick över politisk och samhällelig kommunikation. Jag har i mina mångsidiga arbetsuppgifter haft möjlighet att använda den kompetens och kunskap som jag fått genom mina studier.

Mina arbetsuppgifter har inneburit mycket skrivande, fotografering, daglig kommunikation och omfattande samarbete. I synnerhet genom samarbetet har jag på kort tid lärt känna organisationens verksamhetssätt och mina kollegor. Arbetsuppgifterna har ända från början känts meningsfulla, eftersom det viktigaste i vårt arbete är att kommunicera om samhälleligt viktiga beslut och projekt på ett begripligt och tillgängligt sätt.

Arbetsgemenskapen är dessutom stimulerande, uppmuntrande och motiverande. Som praktikant blir du en del av en arbetsgemenskap vars mål är att hjälpa dig att avancera professionellt och som tar hänsyn till dina intressen när arbetsuppgifter planeras. Vid justitieministeriet litar man på oss praktikanter och vi får ta ansvar, samtidigt som vi får stöd för att sköta arbetsuppgifterna.”

Riina Laitila
Enheten för internationell rättshjälp på avdelningen för privaträtt och rättsvård
Östra Finlands universitet, offentlig rätt

”Praktiken vid justitieministeriet har gett mig en god inblick i justitieministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet. Det har varit särskilt intressant att få se och erfara justitieministeriets centrala roll inom internationell rättshjälp. Gränsöverskridande verksamhet inom straffrätt, civilrätt och familjerätt ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. Jag har fått samarbeta med myndigheter i grannländerna, men också med myndigheter i mindre, mer obekanta länder och givetvis med inhemska myndigheter.

Arbetsuppgifterna har varit mångsidiga och utmanande och det har alltid funnits någon att fråga om råd. Min enhet och hela avdelningen har välkomnat mig varmt. Efter avslutad praktik kommer jag att under lång tid framöver minnas gemenskapen mellan både praktikanterna och andra arbetskamrater.”

Edith Berden
Enheten för privaträtt och insolvens på avdelningen för privaträtt och rättsvård
Helsingfors universitet, juridik


”Mina arbetsuppgifter vid ministeriet motsvarar mina intressen och stödjer mina studier på bästa möjliga sätt. Jag har fått delta i många olika projekt. Jag skrev mitt lärdomsprov om direktivet om företagsansvar och genast i början av praktiken fick jag se hur Finlands ståndpunkt inför trepartsförhandlingarna formuleras.

Arbetet är självständigt, men man kan med låg tröskel be om hjälp och råd. Det finns också alltid sällskap under rasterna. Under justitieministeriets introduktionsmöten och statsförvaltningens gemensamma introduktionsprogram har jag bland annat lärt mig om hörande, konsekvensbedömning samt ram- och budgetprocessen. Dessutom har jag fått information om praktikmöjligheter inom EU-institutionerna.”

Jutta Mikola
Enheten för internationell rättshjälp och enheten för rättsskyddstjänster på avdelningen för privaträtt och rättsvård
Yrkeshögskolan Lab, företagsjuridik

”Praktiken vid justitieministeriet övergick mina förväntningar. Jag har fått arbeta vid två olika enheter som är mycket olika både sinsemellan och jämfört med andra enheter. Jag har under min praktik fått se hur många olika ansvarsområden som hör till justitieministeriet.

Vid enheten för internationell rättshjälp har jag på operativ nivå kunnat tillämpa olika internationella konventioner. Vid enheten för rättsskyddstjänster har jag istället varit en del av ett utbildningsteam som bland annat ordnar olika utbildnings- och utvecklingsdagar för justitieministeriets förvaltningsområde. Arbetsgemenskapen vid justitieministeriet har varit mycket trevlig, här arbetar man professionellt i god anda.”

Oona Kallio
Enheten för EU-ärenden och internationella ärenden vid justitieministeriets stab
Helsingfors universitet, juridik

”Praktiken vid justitieministeriet har motsvarat mina höga förväntningar om arbete inom statsförvaltningen. Jag har i min egen takt fått sätta mig in i ansvarsområdena vid vår enhet, tjänstekarriären i allmänhet och organisationen som helhet. I takt med att mina teoretiska och praktiska färdigheter stärkts och min arbetsidentitet utvecklats har också mitt ansvar ökat. Detta har gett mig en känsla av framgång. Arbetsmiljön har också gett utrymme för mig att utvecklas genom att pröva mig fram.

Att arbeta med frågor av samhällelig betydelse och att få stöd i mitt personliga lärande  i en uppmuntrande och varm atmosfär har varit det viktigaste under praktiken. Jag har särskilt uppskattat hur varierande, enormt intressanta och krävande mina arbetsuppgifter har varit. I och med praktiken är jag ännu mer sugen på en karriär inom staten, EU och internationell rätt.”