Ministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten, stärker demokratins strukturer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna som upprätthåller rättsordningen och för rättsväsendets funktionsduglighet. Den dömande makten utövas av oberoende domstolar.

Justitieministern har det politiska ansvaret för verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde.

Justitieministeriets förvaltningsområde omfattar ett stort antal uppgifter. Ministeriet styr verksamheten vid de ämbetsverk och inrättningar som hör till dess förvaltningsområde och följer utvecklingen vid dem.

Uppgifter

Justitieministeriets uppgifter fastställs i statsrådets förordning om justitieministeriet. En del av uppgifterna sköts av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

Justitieministeriets uppgifter är

 • lagberedning inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt och straff- och processrätt samt övriga lagstiftningsärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde
 • utvecklande av lagberedningen i statsrådet samt EU-rättslig rådgivning
 • domstolsväsendet, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen
 • rättshjälp och den allmänna advokatföreningen
 • ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
 • allmän intressebevakning
 • åklagarväsendet
 • utsökningsväsendet samt övervakning av förvaltningen av konkursbon
 • verkställighet av bötesstraff, samhällspåföljder och fängelsestraff
 • allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik
 • utvecklande av brottsoffrens ställning, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde
 • straffregistret och övriga rättsregister
 • benådning
 • äktenskapsrättsliga ansökningar
 • internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde
 • Justitiekanslersämbetet, med undantag av dess ekonomiförvaltning
 • statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt främjande av medborgarinflytande
 • partiregistret och kontroll av partiernas bokföring och medelsanvändning
 • uppföljning av verkställigheten av språklagen
 • Finlands författningssamling
 • utredning av olyckor
 • landskapet Ålands självstyrelse
 • samernas kulturella autonomi och koordineringen av samefrågor
 • Haagkonferensen för internationell privaträtt
 • jämlikhet och främjande av goda etniska relationer.

Justitieministeriet, se video på YouTube.

Ministeriets organisation och ledning på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)

Justitieministeries uppgifter, se video på YouTube.

Justitieministeriets uppgifter på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)