Ministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna, rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar. Den dömande makten utövas av oberoende domstolar. Det politiska ansvaret för förvaltningsområdets verksamhet hör till justitieministern.

Som en del av statsrådet drar justitieministeriet upp rättspolitiska linjer, utvecklar författningspolitiken och styr sitt förvaltningsområde.

Justitieministeriets mål är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle, där var och en kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses.