Registratorskontor och dokumenttjänster

E-post: registratorskontoret.jm(at)gov.fi

Tfn: 02951 50320

Fax: (09) 1606 7730

Postadress: Justitieministeriet, PB 25, 00023 STATSRÅDET

Leveransadress för handlingar: Handlingar som riktas till justitieministeriet kan lämnas in till statsrådets distributionscentral under adress Riddaregatan 2 B, Helsingfors (kl. 816.15)

För att inleda ett ärende vid justitieministeriet ska handlingen som gäller ärendet lämnas in till ministeriets registratorskontor. Från registratorskontoret vidarebefordras handlingen till den tjänsteman som har hand om frågor som ärendet gäller.

Över ärenden som behandlas och avgörs vid ministeriet förs ett register.

Begäran om handlingar

Var och en har rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar. En begäran om att få ta del av innehållet i en handling ska individualiseras tillräckligt noggrant så att ministeriet ska kunna utreda vilken handling den avser.

Det är möjligt att ta del av ministeriets offentliga handlingar i ministeriets lokaler vid särskilt överenskomna tidpunkter.

För utlämnande av en handling och för att ta fram uppgifterna kan tas ut en avgift med stöd av 34 § i offentlighetslagen.

Arkiven

De handlingar som justitieministeriet har gett ut sedan 2009 finns i ministeriets arkiv. Förfrågningar som gäller äldre material kan ställas till Riksarkivet.

Information och material som gäller justitieministeriets projekt, organ och arbetsgrupper och deras material finns i statsrådets tjänst för projektinformation.