Språkliga rättigheter

Justitieministeriet har till uppgift att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen, ger rekommendationer och vid behov tar initiativ eller vidtar andra åtgärder för att rätta till olägenheter. Språkliga rättigheter hör till individens rättigheter. Myndigheterna, såsom kommunerna, och andra som sköter offentliga uppgifter har skyldigheter som grundar sig på de språkliga rättigheterna. Var och en ska få service på sitt eget språk. De språkliga rättigheterna är inte bundna till finskt medborgarskap. Medborgare i andra länder har samma rätt som en finsk medborgare att använda finska eller svenska hos myndigheterna.

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter ansvarar för att främja och följa förverkligandet av de språkliga rättigheterna.

Delegationen för språkärenden

Enligt statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004) finns det i anslutning till justitieministeriet en delegation för språkärenden. Delegationen är ett sakkunnigorgan med företrädare för olika samhällsektorer och dess uppgift är att biträda ministeriet och att främja de språkliga rättigheterna. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen, pdf

(i statsrådets publikationsarkiv)

Kontaktuppgifter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

språkrättsråd Corinna Tammenmaa, tfn. 029 5150 181

specialsakkunnig Vava Lunabba, tfn. 029 5150 136

regeringssekreterare Maria Soininen, tfn. 029 5150 067

e-post: fornamn.efternamn(a)om.fi