Språkliga rättigheter

Justitieministeriet har till uppgift att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen, ger rekommendationer och vid behov tar initiativ eller vidtar andra åtgärder för att rätta till olägenheter. Språkliga rättigheter hör till individens rättigheter. Myndigheterna, såsom kommunerna, och andra som sköter offentliga uppgifter har skyldigheter som grundar sig på de språkliga rättigheterna. Var och en ska få service på sitt eget språk. De språkliga rättigheterna är inte bundna till finskt medborgarskap. Medborgare i andra länder har samma rätt som en finsk medborgare att använda finska eller svenska hos myndigheterna.

Regeringsprogrammet och språkliga rättigheter

En ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet kommer att utarbetas. Strategin svarar på Institutet för de inhemska språkens oro för nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö.

Därtill ska ett språkpolitiskt program utarbetas, i vilket de andra språk som talas i Finland beaktas, särskilt de samiska språken, romani, det karelska språket och teckenspråken.

 

Delegationen för språkärenden

Enligt statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004) finns det i anslutning till justitieministeriet en delegation för språkärenden. Delegationen är ett sakkunnigorgan med företrädare för olika samhällsektorer och dess uppgift är att biträda ministeriet och att främja de språkliga rättigheterna. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Kontaktuppgifter

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  0295150181  


Vava Lunabba, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  statsbidrag  0295150136  


Maija Iles, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  samefrågor  0295150038  

Molempi Parempi 2, avsnitt7:

Corinna Tammenmaa:  Språkliga rättigheter - det här behöver du veta

Molempi Parempi