Statlig sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga

Statsminister Petteri Orpos regering inleder en sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga tillsammans med gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer. Sannings- och försoningsprocessen är en gemensam process för finska staten och gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer.

Sannings- och försoningsprocessens målsättningar är:

  • att identifiera och dokumentera historiska oförrätter som döva och teckenspråkiga personer har utsatts för
  • att komma med förslag till åtgärder för att avskaffa de diskriminerande strukturer som identifierats i dagens läge
  • att öka kännedomen om den teckenspråkiga kulturen och teckenspråken samt öka medvetenheten om de oförrätter som skett bland såväl myndigheter som privatpersoner
  • att skapa en grund för försoning mellan gemenskapen och staten
  • beskriva behovet av strukturella förändringar på längre sikt.

Sannings- och försoningsprocessens framskridande

Beredningen av processen inleddes under den föregående regeringsperioden hösten 2022. Som grund för arbetet publicerades utredningen Tecknade minnen, som lyfte fram de oförrätter och andra erfarenheter som gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer upplevt i Finland från 1900-talet till nutid. Ett sammandrag av utredningen Tecknade minnen finns på finsk teckenspråk på statsrådets YouTube-kanal.

Beredningen av sannings- och försoningsprocessen fortsatte i en arbetsgrupp som tillsattes av statsrådets kansli. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete sommaren 2023. Arbetsgruppen föreslog följande:

  • processen ska drivas framåt av ett självständigt och oberoende sekretariat som samlar information om de oförrätter som skett, sprider information samt identifierar dagens strukturella ändringsbehov
  • till stöd för sekretariatets arbete ska tillsättas en styrgrupp som består av företrädare för gemenskapen och tjänstemän vid ministerierna och som deltar i valet av sekretariat
  • en parlamentarisk uppföljningsgrupp ska tillsättas för att säkerställa att processen framskrider och att de rekommendationer som ges under processens gång genomförs  
  • psykosocialt stöd och kamratstöd ska identifieras som en viktig del av processen, eftersom man under processen hör människor som har upplevt orättvisor eller sett hur närstående behandlats illa på grund av att de är döva eller teckenspråkiga.

Sedan slutet av 2023 har justitieministeriet svarat för den fortsatta beredningen av sannings- och försoningsprocessen. Justitieministeriet fortsätter beredningen utifrån arbetsgruppens förslag och i nära samarbete med gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer. Förslagen finns i Projektportalen.

Information om sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga på finlandssvenskt teckenspråk

Statlig sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga (video på YouTube)

Se också

Social- och hälsovårdsministeriets utredning: Psykosocialt stöd som ordnas i samband med sannings- och försoningsprocessen för döva och teckenspråkiga (på finska) ​​​​​​​

Kontakt

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150077   E-postadress: